Pytania do lekarza, zanim zaszczepisz dziecko

Warto się zapoznać z tym dokumentem i korzystać z niego. W żadnym wypadku nie można dać się sterroryzować agentom karteli farmacji i szczepić dzieci wbrew własnym przekonaniom, bo to może oznaczać trwale kalectwo lub śmierć dzieci. Zmuszanie do szczepień przypomina praktyki  hitlerowców w obozach zagłady, gdzie „dezynfekowano”  ludzi cyklonem.

Może Wam się przyda,

Poślijcie dalej -)

Prof. Maria Dorota Majewska

Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT 

www.fundacja-qlt.pl

Kontakt: 502085840, 22/4005652fundacja.qlt@wp.pl

LISTA PYTAŃ. Zapytaj lekarza zanim pozwolisz zaszczepić dziecko

W związku z żądaniem podpisania tzw. Oświadczenia świadomej odmowy szczepień nie mającego umocowania w jakiejkolwiek podstawie prawnej informuję, że nie możemy podpisać tego dokumentu, ponieważ wbrew jego treści nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych informacji na temat szczepień, oprócz skrajnie skrótowych o charakterze reklamowo-marketingowym. Podpisanie tego dokumentu stanowiłoby tym samym poświadczenie nieprawdy i to na naszą niekorzyść.
W związku z podstawowym prawem pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny prosimy o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na piśmie na następujące pytania, od których to odpowiedzi uzależniona jest nasza zgoda na szczepienie wymagana prawem krajowym i europejskim, oraz udokumentowanie tego konkretnymi badaniami naukowymi wraz z podaniem źródła.

1. Proszę o udostępnienie ulotek dla pacjenta, wyjaśnienie ich treści, a w szczególności składu i skutków ubocznych szczepionek oraz ich wpływu na organizm konkretnie mojego dziecka przy uwzględnieniu stanu jego zdrowia i możliwych reakcji alergicznych osobno dla każdej szczepionki przeciw:
– gruźlicy
– wzw B
– błonicy, tężcowi i krztuścowi
– polio
– Hib
– odrze, śwince i różyczce

2. Proszę o medyczne i statystyczne informacje na temat chorób przeciw którym szczepi się dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, to jest o ich objawach, możliwościach ich leczenia, możliwych powikłaniach pochorobowych i przyczynach tych powikłań, grupach ryzyka oraz zaprezentowanie statystyk zachorowań na terenie Polski i osobno statystyk powikłań tych chorób w czasie ich masowego stosowania, osobno na temat: gruźlicy, wzw B, błonicy, tężca, krztuśca, polio, Hib, odry, świnki, różyczki.

3. Czy szczepionki ochronią nasze dziecko przed chorobami i ile lat będą chroniły przed zachorowaniem na: gruźlicę , wzw B, błonicę, tężec, krztusiec, polio, hib, odrę, świnkę i różyczkę?

4. Prosimy o ustalenie indywidualnego bilansu korzyści i ryzyka oraz wyjaśnienie w odniesieniu do naszego dziecka korzyści i zagrożeń płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej.

5. W jaki sposób można ocenić poziom odporności przeciw chorobom z Programu Szczepień Ochronnych i na ile miarodajny jest wynik takiego badania?

6. Czy wysokie stężenie przeciwciał w surowicy w wyniku szczepienia, jest jedynym warunkiem skutecznej ochrony, czy też znaczenie mają również cechy jakościowe tych przeciwciał?

7. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem naturalnych barier organizmu, gwarantuje ochronę przed zachorowaniem na zakaźną chorobę dziecięcą?

8. Co jest wyznacznikiem skuteczności szczepionki w toku badań klinicznych? Czy badane osoby szczepione są wystawiane na bezpośredni kontakt z odnośnymi zakaźnymi patogenami w środowisku w celu stwierdzenia czy ulegną zakażeniu?

9. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem wszystkich naturalnych barier organizmu jest równoznaczne z powstaniem odporności na patogen, takiej samej jak w przypadku naturalnej infekcji?

10. Proszę o przedstawienie wyników szerokich badań naukowych, które zweryfikowały bezpieczeństwo stosowania pełnego kalendarza szczepień dziecięcych i podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w porównaniu do dzieci nieszczepionych żadną szczepionką.

11. W jaki sposób na podstawie krótkiego i powierzchownego badania kwalifikacyjnego do szczepienia można wykluczyć rozpoczynającą się ostrą infekcję z gorączką, czy zaostrzenie choroby przewlekłej co stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do szczepień?

12. Kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

13. W jaki sposób można wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed szczepieniem?

14. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę przeciw której są wymierzone? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko?

15. Proszę wymienić, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają śladowe ilości związku rtęci (tiomersalu) używanego jako konserwant w pierwszym etapie produkcji oraz w ulotkach których preparatów został wymieniony?

16. Proszę o informacje, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają związki aluminium, oraz o chorobach, których związek z narażeniem organizmu na działanie aluminium jest aktualnie znany?

17. Które szczepionki dopuszczone do stosowania w Polsce, zostały wyprodukowane w oparciu o ludzkie linie komórkowe wyprowadzone z komórek pozyskanych w wyniku aborcji, oraz dla których z tych szczepionek jest dostępna etyczna alternatywa?

18. Prosimy o informacje na temat pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów w szczepionkach z obowiązkowego kalendarza szczepień.

19. Prosimy o wyjaśnienie właściwości immuno- i patogennych szczepionek, rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, ich wpływu na zdrowie, a także zawartości białek odzwierzęcych.

20. Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z karmienia piersią nazywanego „naturalną szczepionką” oraz ochronnego działania na zdrowie dziecka oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są niewystarczające prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

21. Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z naturalnego żywienia dzieci i pozytywnego wpływu na ich zdrowie oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są nikłe prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

22. Jaki wpływ na możliwe wystąpienie poważnych powikłań poszczepiennych może mieć występowanie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny dziecka?

23. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę szczepioną? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko.

24. Proszę o wyjaśnienie po których szczepionkach mogą wystąpić, na czym konkretnie polegają, jakie maja trwałe skutki oraz jakie są metody diagnozowania i leczenia następujące niepożądanych odczynów poszczepiennych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie NOP:
1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

25. Czy w przypadku wystąpienia u dziecka powikłań zdrowotnych w zbieżności czasowej ze szczepieniem, są wykonywane konkretne badania i analizy laboratoryjne w celu obiektywnego stwierdzenia/wykluczenia związku ze szczepieniem i składnikami szczepionki? Jeśli tak, proszę wymienić jakie badania i analizy laboratoryjne są wykonywane w przypadku wszystkich NOP wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz ulotkach informacyjnych szczepionek, czy są wykonywane obligatoryjnie oraz proszę o udostępnienie procedur obowiązujących w tym zakresie lekarzy na terenie Polski.

26. Czy niepożądane odczyny i powikłania poszczepienne mogą wystąpić tylko w okresie do 4 tygodni od szczepienia i do 12 miesięcy dla szczepienia BCG, czy też mogą być również znacznie odłożone w czasie, nawet wiele lat po szczepieniu?

27. W jaki sposób mogę uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wystąpienie powikłania poszczepiennego gdy wystąpiło na skutek błędu lekarza, winy producenta oraz skarbu państwa, które nakłada obowiązek szczepień?

28. Czy kwalifikujący do szczepienia lekarz zagwarantuje nam odpowiedzialność materialną i prawną ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywołane niepożądanymi odczynami i powikłaniami poszczepiennymi?

29. Prosimy o wyczerpującą informację jak mamy postępować w sytuacji wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i w jaki sposób możemy mieć wpływ na zgłoszenie go do odpowiednich urzędów?

30. Kto ustala kalendarz szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

31. Czy personel placówki medycznej, z której usług korzystamy przyjmuje zalecane dawki przypominające szczepień dla dorosłych ze względu na utracenie poszczepiennej odporności z okresu dzieciństwa oraz nowe szczepionki ze względu na ryzyko zarażenia pacjentów?

SZCZEPIONKA PRZECIW GRUŹLICY

32. Czy szczepionka przeciw gruźlicy ochroni moje dziecko przed najczęstszą płucną postacią gruźlicy?

33. Czy szczepionka ochroni moje dziecko przed innymi postaciami gruźlicy tj. np. gruźlicą rozsianą, wielonarządową, kości, itd.

34. W jaki sposób u noworodka/niemowlęcia wyklucza się wrodzone niedobory odporności, w przypadku których podanie szczepionki jest bezwzględnie przeciwwskazane, gdyż może spowodować rozsianie szczepionkowych prątków gruźlicy w organizmie (w organach w tym w mózgu, w kościach, do zgonu włącznie)?

35. Proszę o szczegółowe opisanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz możliwych odległych w czasie powikłań poszczepiennych, które mogą wystąpić w wyniku podania szczepionki przeciw gruźlicy.

36. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw gruźlicy:
– poronnego Fenomenu Kocha, owrzodzenia, zmiany ropnej a także ropnia podskórnego
– powiększenia węzłów chłonnych o średnicy ponad 10 mm oraz ich zmian ropnych
– uogólnionego rozsiewu prątków gruźlicy, rozsiewu wielonarządowego, zapalenia kości i szpiku oraz zmian w innych narządach i tkankach, takich jak zapalenie ucha środkowego, ropnia pozagardłowego, zmian węzłowych
– keloidu oraz zmian o charakterze alergicznym w rodzaju wysypek, wyprysków, rumienia guzowatego, pryszczykowego zapalenia spojówek, zapalenia tęczówki
37. Przez ile lat po szczepieniu przeciw gruźlicy mogą wystąpić powikłania poszczepienne u mojego dziecka?

SZCZEPIONKA PRZECIW WZW B

38. W jaki sposób u noworodka wyklucza się stan ostry chorobowy w pierwszych godzinach życia, który jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw wzwB?

39. Jakie jest uzasadnienie podawania szczepionki przeciw wzw B noworodkowi jeśli matka nie jest nosicielką choroby?

40. Jakie warunki powinna spełnić placówka służby zdrowia żeby nie narazić pacjenta na zakażenie wzw B?

41. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw wzw B:
– małopłytkowości krwi
– powiększenia węzłów chłonnych
– choroby posurowiczej i anafilaksji
– zaburzeń ze strony układu nerwowego
– obniżenia ciśnienia krwi
– skurczu oskrzeli
– wymiotów, biegunki i nudności
– podwyższenia enzymów wątrobowych

SZCZEPIONKA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI

42. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi:
– drgawek
– epizodu hipotoniczno-hiporeaktywnego
– uszkodzenie mózgu
– nieutulonego płaczu dziecka, gorączki, wymiotów
– ropnia w miejscu wstrzyknięcia
– reakcji neurologicznych

SZCZEPIONKA PRZECIW ODRZE ŚWINCE I RÓŻYCZCE

43. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw odrze, śwince i różyczce i możliwych trwałych skutków powikłań:
– odry, różyczki i świnki poszczepiennej
– zapalenia stawów
– małopłytkowości
– reakcji alergicznej
– drgawek
– zapalenia mózgu

SZCZEPIONKA PRZECIW POLIO

44. Proszę o opisanie metod leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw polio i możliwych trwałych skutków powikłań:
– polio poszczepiennego
– aseptycznego zapalenia opon mózgowych

PODSTAWA PRAWNA

Przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty precyzują kwestie związane z obowiązkiem udzielenia zgody przez pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Kwestię właściwego poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego podejmuje także „Europejska Konwencja Bioetyczna” (art. 10) według której „każda osoba ma tytuł do poznania wszelkich zebranych informacji o jego czy jej zdrowiu.” Brak świadomej zgody na zabieg stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej lekarza (zgodnie z art. 192 §1 Kodeksu karnego „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)”.

Jakie jeszcze przepisy prawa świadczą o prawie do wyrażenia zgody na zabieg:
– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

16 komentarzy do “Pytania do lekarza, zanim zaszczepisz dziecko

 1. Pytanie 23 to powtórzenie pytania 14:
  „14. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę przeciw której są wymierzone? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko?”
  „23. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę szczepioną? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko.”

 2. Pingback: Pytania do lekarza, zanim zaszczepisz dziecko | Frugo1962

 3. Chcecie żeby lekarz każdemu pacjentowi zrobił indywidualny cykl wykładów z postaw medycyny i mikrobiologii, a potem będzie płacz dlaczego kolejki do lekarzy są jeszcze dłuższe niż wcześniej a składki na ubezpieczenie zdrowotne znowu wzrosły.

  Jak chcecie wiedzieć jak to wszystko działa,to weźcie jakiś porządny podręcznik i przeczytajcie, to przecież aż takie skomplikowane nie jest.

 4. Ciekawe pytania dla lekarza, ktory zostajac odmozdzonym przez programy studiow i tak nie bedzie mogl nawet czesciowo odpowiedziec na nie starajac sie wypowiadac wymijajaco z powtarzaniem wszelkich bredni o tym talmudycznym „blogoslawienstwie” koktajli trucizn zwanych „szczepieniami”.

  Z tego tez powodu szkoda czasu i nerwow na jalowe dyskusje z tymi agitatorami smierci na raty i ktorzy jesli by tylko sami zechcieli, to by w kazdej chwili znalezli odpowiedzi, co do sposobow i celow wspolczesnej inkwizycji medycznej.

  Pracujac na nocnych dyzurach w czasie paniki spowodowanej „swinska grypa” odradzalam zdecydowanie „szczepienie” i narazajac sie „prawu” pomimo tego, ze koledzy po „fachu” robili „swoje”, a na swoje wystraszone geby zakladali maski oraz myli z chorobliwym natrectwem chciwe lapki swe.

  Teraz czasami wydaje mi sie, ze to byl jakis senny koszmar i ktory mam na szczescie za soba lizac do dzisiaj glebokie rany psychiczne i starajac sie calkowicie zlapac rytm dzienno – nocny.

 5. Pingback: Pytania do lekarza, zanim zaszczepisz dziecko | Dynamit1962

 6. @ cmos: widzę, że masz wielkie problemy z pomyślunkiem albo jesteś jednym z ogłupiaczy z sekty szczepionkowej. Jesteśmy prawdziwymi znawcami tematu, bo już dawno przeczytaliśmy wszystkie możliwe podręczniki i opracowania dotyczące szczepień i WIEMY ponad wszelką wątpliwość, że szczepienia są 1. nieskuteczne, 2. nienaukowe 3. zaburzają naturalny porządek (np. rozwój systemu immunologicznego) 4. powodują autyzm, raka i inne ciężkie kalectwo 5. powodują epidemie itp (słowem: doskonale znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania). Naszym celem jest zmuszenie lekarzy do zapoznania się z obiektywnym stanem wiedzy (bo oni bezmyślnie paplają tylko te bzdety, które wbito im w tępe, zakute łby w czasie studiów sponsorowanych przez big pharma) i do powiedzenia prawdy! Niech odpowiedzą zgodnie z prawdą na te wszystkie pytania i sami zobaczą, co napisali. Może dzięki temu zrozumieją, że do tej pory udzielali rodzicom kłamliwych informacji. Może sami nie wiedzieli, w jakiej zbrodni uczestniczą, a dzięki temu zadaniu domowemu wreszcie się douczą i przestaną robić z siebie tępych rzeźników.

 7. Wlochy byly pierwsze. Teraz Francja przylaczyla sie do przymuszonego obowiazku szczepienia dzieci.. Reszta eurokolchozu dyskutuje…

 8. @astromaria błagam o przesłanie odpowiedzi na każde z tych pytań, zaznajomienie się z tematem jest dla mnie niezwykle istotne. Chodzi tu o zdrowie naszych dzieci. Pytania są bardzo szczegółowe, ale skoro odpowiedzi są znane, to również proszę o przesłanie wszelkich badań potwierdzających wątpliwości związanych z koniecznością szczepień dzieci przeciwko wyżej wymienionym chorobom

 9. To są pytania do lekarza. Kiedy wzywają cię na szczepienie dziecka powinnaś zażądać od lekarza, żeby odpowiedział ci na te pytania na piśmie. Chodzi o to, że lekarze nie umieją odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie mają zielonego pojęcia, jak działają szczepienia, jakie są ich skutki uboczne i czy w ogóle ktokolwiek badał bezpieczeństwo szczepionek. Lekarze są (nie wszyscy, oczywiście zdarzają się wyjątki) niedouczeni i bezmyślni. Oni nie myślą, oni trzymają się zaleceń i procedur. Dziś lekarz jest ubezwłasnowolniony przez procedury i różne nakazy, a te nakazy pochodzą od producentów leków, bo dzięki temu Big Pharma trzepie wielką kasę.

  Temat szczepień to „powieść-rzeka”. Żeby go ogarnąć trzeba naprawdę dużo czasu i woli poznania prawdy. Ja zaczynałam jako ślepa wielbicielka szczepień, wierzyłam, że one ratują zdrowie, a nawet życie i nie wierzyłam, że mogą mieć ciemną stronę. Oczy zaczęły mi się otwierać dopiero po przeczytaniu tego tekstu: http://www.kontestator.eu/artykuly_z_nexusa/nexus_003_syndrom_potrzasanego_dziecka.php

  Nie potrafię ci napisać w jednym komentarzu wszystkiego o szczepieniach. Zacznij tutaj: https://astromaria.wordpress.com/szczepienia/ i zajrzyj na mój blog https://vaccgenocide.wordpress.com/

  Możesz też pytać mnie o różne rzeczy, ale nie o wszystko na raz, bo nie ogarniemy tego tematu od razu.

 10. @Astromaria 1) jeśli ty nie możesz od razu odpowiedzieć bo zajmie to za dużo czasu, to jak oczekujesz od lekarza takiej odpowiedzi na wizycie? 2) udowodniono, że leczenie samych chorób zakaźnych i ich powikłań jest dużo droższe od szczepień. Big pharmie chyba powinno zależeć na nieszczepieniu i sprzedaży leków?

 11. @ matievus: Udajesz durnego czy ty tak na serio? Jeśli chcesz poznać całą prawdę o przemyśle farmaceutycznym przeczytaj tę książkę ze swastyką (po prawej stronie bloga, na górze). Szczepienia są nieskuteczne, nie chronią przed chorobami, wręcz przeciwnie, one powodują choroby, dzięki czemu przemysł farmaceutyczny ma kogo leczyć i na kim dobrze zarabiać. Szczepi się zdrowe dzieci, a po szczepieniu stają się one przewlekle chore i wymagają nieustającego leczenia, nierzadko do końca życia. Kiedyś leczyło się chorych, ale to się nie opłacało, bo „w naturze” chorych jest mało. I dlatego wymyślono szczepionki: podaje się je wszystkim, na razie tylko dzieciom, ale za kilka lat będą je dostawali także dorośli, więc i ty będziesz szczepiony pod przymusem, np. na raka, religijność i terroryzm. Dla twojego dobra, a jakże.

 12. A co do tych pytań: żaden lekarz nie potrafi na nie odpowiedzieć, bo on o szczepieniach wie tylko jedno: trzeba szczepić [bo za to są bardzo wysokie premie] [a za niską wyszczepialność są wysokie kary]!

 13. Bardzo ciekawy artykul. Tak ciekawy, ze czytam i czytam, choc zona mnie odrywa od telefonu 😛
  Jedyny problem, jak ją przekonać, zeby nie szczepic nadchodzacego dziecka?
  Jedynym jej kontr argumentem jest to, ze jej rodzinie nic sie po szczepionkach nie dzieje, choc miala wszystkie obowiazkowe.

 14. Tak wgle sam dobrze wiem, ze szczepienia profilaktyczne np na grype nie dają oczekiwanego rezultatu. Wrecz przeciwnie, kiedys bardziej chorowalem, a teraz od nastolatka tylko drobne tygodniowe przeziębienia dwa, trzy razy w roku, oczywiscie bez specjalnego zwalniania sie ze szkoly, a teraz z pracy.

 15. Jak przekonać żonę? Przedstawić jej dowody na szkodliwość szczepień, a takich nie brakuje. Niech żona sama odpowie na te wszystkie pytania, a jeśli nie potrafi nie na nie odpowiedzieć, to znaczy, że o szczepoieniach nie wie nic, więc może podjąć złą decyzję, która się źle skończy dla jej dziecka. Zaszczepić zawsze można, ale „odszczepić” się nie da!

  Niech sprawdzi na oficjalnej stronie CDC jaki jest skład szczepionek, a potem niech sprawdzi każdy składnik po kolei, co to jest, z czego to się robi i jakie to może mieć skutki dla zdrowia dziecka. Oto składniki szczepionek, jakie podaje strona CDC (brak tu rtęci czyli konserwantu dodawanego do niektórych szczepionek, zwanego Thimerosalem lub Tiormesalem):

  Medium 199, Minimum Essential Medium, fosfaty, rekombinowane ludzkie albuminy, neomycin, sorbitol, hydrolizowana żelatyna, kultury komórek embrionów kurzych płodów, WI-38 ludzkie diploidalne fibroblasty płuc, kwasy kazeinowe, drożdże, siarczan amonu, Polysorbate 80, bufor bursztynianowy, fosforan glinu, bulion sojowy peptonu, 2-fenoksyetanol, formaldehyd, neomycin, streptomycin, polymyxin B, komórki małpich nerek, Eagle MEM modified medium, białka surowicy cielęcej, sacharoza, cytrynian sodowy, monohydrat fosforanu sodu jednozasadowego, wodorotlenek sodu, podłoża do hodowli komórkowej, płodowa surowica bydlęca, komórki vero (DNA ze świńskich cirkowirusów), formalina, białka drożdży, wodorotlenek glinu, aminokwasy, bufor fosforanowy, polysorbate 20, neomycin sulfate, MRC-5 ludzkie komórki płodowe

  Ciekawy artykuł na ten temat jest tutaj: https://truthkings.com/mom-says-giving-child-ingredients-vaccines-moms-threaten-cps/

  Wiara w ekspertów jest bardzo niebezpieczna, bo dziś liczy się wyłącznie pieniądz, a odpowiedzialność spada wyłącznie na rodziców poszkodowanych dzieci. Eksperci, doradcy, lekarze ani producenci leków i szczepionek za nic nie odpowiadają! W razie problemów rodzice nie mogą liczyć ani na pomoc lekarską, ani na proces sądowy (nie wolno skarżyć producentów szczepionek) ani na odszkodowania!

  Każdy „ekspert” liczy, ile może zarobić udzielając porady. Matka mu nie zapłaci albo zapłaci grosze, a firma farmaceutyczna może mu zapłacić górę pieniędzy, bo stać ją na wszystko. Przemysł farmaceutyczny przynosi zyski większe niż narkotyki i prostytucja razem wzięte, więc oni tam z pieniędzmi w ogóle się nie liczą. Tak ogromne pieniądze demoralizują! Pieniędzmi można przekupić każdego, jest to tylko kwestia ustalenia ceny, za jaką człowiek gotów jest sprzedać swoją duszę. Można kupić polityków, ministrów, doradców rządowych, cały sejm, a nawet rząd! Przekupiony rząd wydaje przepisy korzystne dla BigPharma. „Darmowe” szczepionki to złoty biznes dla korporacji farmaceutycznych, bo tak naprawdę nie ma i nigdy nie było nic za darmo! Za wszystko płaci podatnik, czyli my. Podatki są niebotyczne, bo naszymi podatkami opłacamy wszystkie „darmowe” świadczenia, w tym szczepienia. Odszkodowania za powikłania poszczepienne i śmierć dzieci zabitych szczepionkami oraz procesy sądowe i prawników również opłacamy my, podatnicy. Rząd żadnych pieniędzy nie ma! Wszystko, co rząd rozdaje „za darmo” musi najpierw ukraść nam, obywatelom.

  Warto to sobie dokładnie przemyśleć!

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.