Europa za wolnością wyboru!

Podpisujcie i przekazujcie dalej!

Czas skończyć z przymusowym ludobójstwem!
Nikomu nie zakazuję szczepienia WŁASNYCH dzieci (od cudzych wara)!!!!

Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, to proszę bardzo, ma prawo wyboru szczepić czy nie. Szkoda tylko, że prawo wyboru mają jedynie ci, którzy są za szczepieniem, a tym, którzy są sceptyczni tego prawa się odmawia.

Jeśli szczepisz, to znaczy, że wierzysz, że szczepionka zapewnia skuteczną ochronę przed chorobami. A w takim razie czego się czepiasz tych, którzy szczepić nie chcą? Przecież nieszczepieni nie stanowią dla zaszczepionych zagrożenia! Jeśli jednak uważasz, że stanowią, to albo jesteś osobnikiem niezdolnym do logicznego myślenia, albo ktoś ci za ten brak logiki płaci.

Jeśli szczepisz, chociaż doskonale wiesz, że szczepienia nie chronią przed chorobami, to władze powinny ci odebrać dzieci i oddać je na wychowanie bezdzietnym homoseksualistom lub kochającym pedofilom, ponieważ świadomie i z premedytacją im szkodzisz, pozwalając wstrzykiwać im groźne toksyny bez żadnego uzasadnienia medycznego.

—————————————————————————————-

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Uznanie, poparcie i ochrona wolnej oraz świadomej zgody na szczepienia w całej Europie

Kliknij TUTAJ, żeby podpisać petycję

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi wyraźnie:

Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii” [1].

Około 40% obywateli UE [2] nie ma jednak tego podstawowego prawa w obliczu ustawy medycznej o szczepieniach. Jest to naruszenie naszych uniwersalnych praw człowieka.

W 2011 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że szczepionki są „w sposób nieunikniony niebezpieczne” [3], więc obowiązkowe szczepienia jako nałożone na tych obywateli, nie jest etycznie i medycznie dopuszczalne, szczególnie, gdy zwolnienia medyczne, religijne lub filozoficzne nie są dozwolone.

EFVV ( http://www.efvv.eu ), grupa reprezentująca prawie 20 krajów europejskich (zarówno państw członkowskich UE i członków spoza UE) wymaga:

1. Obowiązkowe szczepienia w całej Europie powinny zostać zniesione, ponieważ stanowią naruszenie uniwersalnych praw człowieka,
2. Należy stosować zasadę ostrożności w przypadku szczepień w Europie,
3. Obywatele Europy mogą korzystać swobodnie z pełni świadomego wyboru i zgody na szczepienia,
4. Ustanowienia skutecznego i niezależnego systemu rejestracji działań niepożądanych European Vaccine Adverse Effect Reporting (VAER), ustanowionego w celu monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

Milion podpisów z co najmniej siedmiu krajów UE gwarantuje debatę w Brukseli.

Niezależnie od polityki rządu w danym kraju, należy zjednoczyć się poprzez podpisanie, a następnie szeroko propagując tę petycję.

Szacuje się w 2015 roku, że prawie 400 milionów Europejczyków w krajach członkowskich Unii Europejskiej korzysta ze swobody wyboru lub odmowy szczepień, a około 258 mln nie [4]. Szczepienia są obowiązkowe w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Łotwie, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii [5] oraz potencjalnie w innych krajach, które będą nowymi członkami, np. Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Serbii i innych, które dołączą Unii Europejskiej. Dlatego wzywamy wszystkich Europejczyków żeby stanąć razem popierając wspólną politykę szczepień, opartą na wolności wyboru i świadomej zgodzie. Żądamy również utworzenie niezależnego i skutecznego systemu monitorowania działań niepożądanych, przejrzystego i o publicznej dostępności wyników. Wierzymy, że obowiązkowe szczepienia muszą zostać zniesione i ustanowiony systemu raportowania niepożądanych skutków szczepień, ponieważ:

Wszelkie niedobrowolne i wymuszone leczenie jest naruszeniem:

* Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
* Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
* Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,
* Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,
* Europejskiej Karty Praw Pacjenta,
* Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,
* a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:

Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej [6].

Stwierdza również:

Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii [7]

wreszcie:

zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana [8].

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:

Interesy i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki [9 ].

Stwierdza również:

Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. [10]

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody) [11] .

Stwierdza również:

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji (5 – Prawo do Wolnego Wyboru) [12],

a także:

Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa) [13].

Konwencja ONZ o prawach dziecka wyraźnie stwierdza:

Rodzice … ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich troski [14].

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stwierdza wyraźnie:

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność … … do swego wyznania lub wiary w nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów [15].

Kodeks Norymberski stwierdza wyraźnie:

Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna [16]

Działania niepożądane leków (ADR), do których należą działania niepożądane szczepionek (Vaes), są piątą najczęstszą przyczyną zgonów w UE [17], ale ich liczba może być jeszcze wyższa, ponieważ jest wiele nie zarejestrowanych przypadków, co potwierdził David Kessler, szef FDA w latach 90-tych. [18], w przypadku szczepionek brak uznania związku przyczynowego jest kolejnym problemem.

Sąd Najwyższy USA orzekł, że szczepionki są „w sposób nieunikniony niebezpieczne” [19]. Szczepienie jest inwazyjną procedurą medyczną, która może spowodować uszczerbek na zdrowiu, a jako taka, zgodnie z niemieckim kodeksem karnym [20], wymaga świadomej zgody. Przyznano oficjalnie, że istnieją jeszcze ogromne braki w obecnej wiedzy naukowej dotyczącej szczepień, więc zapewnienie pełnej i kompleksowej wcześniejszej informacji jest po prostu niemożliwe. Ulotki informacyjne szczepionek [21] zawierają listę wielu ewentualnych negatywnych skutków, w tym zgonu. Tak długo, jak istnieje ryzyko związane z procedurą medyczną, jeśli jej bezpieczeństwo nie może być zagwarantowane, oraz jeśli wyczerpujące wcześniejsze informacje nie mogą zostać podane, zasada ostrożności powinna być stosowana.

Wykazano, że w regionach gdzie jest wolność świadomego wyboru, utrzymuje się zalecany przez WHO wysoki poziom szczepień osiągnięty bez obowiązku. [22]

Każdy kraj europejski widzi odpowiedzialność prawną za szkody poszczepienne inaczej, jednak w większości, medyczne i polityczne władze, jak również producenci szczepionek nie ponoszą pełnej odpowiedzialności, pozostawiając ofiary bez odszkodowania lub wsparcia.

Nie wykonano rzetelnych badań, aby porównać zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych, ale istnieje coraz większa liczba badań sugerujących, że nieszczepione dzieci cieszą się znacznie lepszym zdrowiem, od ich zaszczepionych rówieśników [23]. Jest to obszar, w którym konieczne są dalsze badania.

Biorąc pod uwagę powyższe, żądamy:

1. Obowiązkowe szczepienia w całej Europie powinny zostać zniesione, ponieważ stanowią naruszenie uniwersalnych praw człowieka,
2. Należy stosować zasadę ostrożności w przypadku szczepień w Europie,
3. Obywatele Europy mogą korzystać swobodnie z pełni świadomego wyboru i zgody na szczepienia,
4. Ustanowienia skutecznego i niezależnego systemu rejestracji działań niepożądanych European Vaccine Adverse Effect Reporting (VAER), ustanowionego w celu monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

wolność wyboru

29 komentarzy do “Europa za wolnością wyboru!

 1. Czy ktoś się orientuje, jak wygląda sytuacja prawna, jeśli chodzi o zaskarżenie polskiego prawa o szczepionkach do Trybunału Konstytucyjnego ? Chodzi mi o to, czy zwykły, „szary” obywatel może wnieść taką skargę, albo czy stowarzyszenie (a więc np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP) może wnieść taką skargę ? Pewnie by się znalazły zapisy nawet w Konstytucji Polski, z którymi takie prawo jest niezgodne.

 2. Chyba jest to możliwe i bardzo się dziwię, że nikt nie podjął takich kroków. Na razie jest taka sytuacja, że prywatne osoby atakowane przez system wnoszą sprawę do sądu i wygrywają, co jest i dobre i złe, bo gdyby przegrały mogłyby wnieść apelację do Strasburga, na czym skorzystaliby wszyscy. Ale nie wnoszą, bo nie mają po co. A większość o tym wszystkim nie ma pojęcia, więc poddaje się tyranii. Przymus szczepień jest pod każdym względem nielegalny, ale bezprawie kwitnie czerpiąc pożywkę z lęku i nieświadomości ludu.

  Spytam siostrzeńca, który jest świeżo upieczonym prawnikiem.

 3. Astromaria ! Twój rodzinny prawnik jest niestety też częścią tyranii bezprawia oligarchów stosowanego wobec zniewolonych umysłowo niewolników w każdym napadniętym przez mafię Rotschilda i watykaniarzy krajów czyli w Polsce też.

  Tytuł poniższego artykułu o tym : Prawnik – wróg w tej samej łodzi

  http://brd-schwindel.org/rechtsanwalt-der-feind-im-eigenen-boot/

  Postaram się szybko przetłumaczyć ten artykuł, żeby wyjawić tu tą fatalną w skutkach pomyłkę zwaną „prawem” !

 4. @id skargę konstytucyjną może wnieść każdy obywatel do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety jest jeden haczyk – skarga musi zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, inaczej nie zostanie w ogóle przyjęta. Sama skarga nie podlega opłacie – jej wniesienie jest darmowe. Z drugiej strony adwokat lub radca, który by się za to zabrał z pewnością naliczy sobie sporo kasy za napisanie takiego pisma. Dodatkowo nie mamy pewności, że każdy adwokat czy radca weźmie się za tego typu sprawę – mogą odmówić przyjęcia tego zadania.

 5. @Lavo, dzięki za odpowiedź.

  Skoro jest konieczne wynajęcie prawnika, to tak sobie pomyślałem, że może Stowarzyszenie znalazłoby odpowiednią sumę pieniędzy, skoro istnieje w nim obowiązek składek członkowskich ? Czy to stowarzyszenie ma dużo członków ?

  @astromaria, rozumiem, że możliwe jest obecnie wygrywanie spraw w sądach, jeśli chodzi o uniknięcie szczepienia, ale zawsze lepiej byłoby, gdyby tego typu prawo o obowiązkowych szczepieniach nie istniało. Wtedy dałoby się uniknąć wielu szczepień niemowląt i dzieci w przypadku nie do końca świadomych rodziców.

 6. @ Lavo: już wiem, przypomniało mi się, jak Waldemar Deska walczył o swoją chałupę próbując powoływać się na Konstytucję. ŻADEN ADWOKAT NIE PRZYJĄŁ SPRAWY!!!! Ze strachu!!!! Wszyscy powiedzieli mu, że Konstytucja służy w PL jedynie do walk podjazdowych polityków, a obywatel nie ma prawa się na nią powoływać.

  @ id: w Polsce jest totalne bezprawie, bo w Polsce rządzą korporacje, które mają w kieszeni wszystkich: polityków, urzędników, media i nawet sądy. Na szczęście sądy wyższej instancji wciąż są wolne, ale nie wiem, jak długo jeszcze będą. Sprawa wygląda tak: człowiek dostaje wezwanie do zapłaty grzywny, wnosi sprawę do sądu i w sądzie niższej instancji przegrywa. Ten, kto nie zna prawa sądzi, że to już koniec drogi prawnej i szczepi, a ten, kto zna prawo wnosi apelację i sprawa idzie dalej. Przegrana może się mu zdarzyć jeszcze raz, ale on się tym nie przejmuje i w końcu sprawa trafia do sądu wojewódzkiego lub nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam jak w banku zapada korzystny dla niego wyrok. Gdyby nie zapadł, to jest jeszcze Strasburg. Sąd wyższej instancji sądzi według tego samego kodeksu, co sądy instancji niższej! Ale jak widać rezultat jest diametralnie odmienny. Bo sędziowie w tych sądach to nieuki i łapownicy. Dlatego należy mieć nadzieję, że ta petycja coś zmieni. Wprawdzie ona nie zmieni istniejącej sytuacji, tylko da podstawy, żeby sprawą zajął się PE, a ten nie wiadomo, co postanowi, bo tam też są głąby i łapownicy. To znaczy chciałam powiedzieć, że tam są LOBBYŚCI. Podobno przypada 80 lobbystów na 1 (p)osła! Nie sądzę, żeby ich wpływy ograniczały się jedynie do słownej argumentacji…

 7. PS. Kolejni wojewodowie wydają rozporządzenia, że nieszczepione dzieci nie będą przyjmowane do żłobków, przedszkoli i szkół, czym dają dowód swojej niekompetencji. Tacy wojewodowie powinni zostać odwołani w trybie natychmiastowym!!! Ale oczywiście nie są, a ludzie, nie znając prawa, wpadają w panikę i nie wiedzą co robić. Dzięki temu do grup antyszczepionkowych zgłasza się coraz więcej ludzi – nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło!!!!!!!!!!

 8. Jeśli chodzi o skargi konstytucyjne w takich sprawach jak przymus szczepień i tematach określonych przez większość ludzi jako „teorie spiskowe”, to niestety zdecydowana większość adwokatów i radców prawnych będzie odmawiać sporządzenia takiej skargi i prowadzenia sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Niestety tacy „profesjonalni” prawnicy to ludzie, którzy w zdecydowanej większości idą za tłumem, więc będą odwodzić swojego klienta od pomysłu zaskarżenia przymusowych szczepień – no chyba, że trafi się na naprawdę myślącego prawnika, który pomoże.

  Jest jednak inna opcja – zamiast kierować sprawę do TK, można rzucić pismo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywatela. Tu jednak znowu jest haczyk, bo można to zrobić dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy całą drogę w polskich sądach – czyli jak już będą przeprowadzone postępowania w I i II instancji. Wychodzi więc, że da się z tym walczyć, ale walka jest długa i dla normalnego człowieka „upierdliwa”, choć na końcu zwycięska.

 9. Zastanawiałam się właśnie, czy nie można złożyć skargi na adwokata, który nie chce przyjąć sprawy. Kiedy chodzi o seryjnego mordercę nikt nie odmawia, a jak trzeba wystąpić w obronie Konstytucji to nikt nie chce? Coś tu się nie zgadza!

 10. Można złożyć taką skargę. Niestety samorządy radcowskie i adwokackie są jak samorządy lekarskie – tam obowiązuje niepisana zasada lojalności zawodowej. Skargi przechodzą, jeśli rzeczywiście są poważne uchybienia w pracy prawników. Osobiście uważam, że nieprzyjęcie skargi konstytucyjnej, bo prawnik zgadza się ze szczepieniami nadają się do tego, żeby skargę na takiego prawnika złożyć do odpowiedniego samorządu prawniczego. Tak się teraz zastanawiam, czy znalazłby się adwokat lub radca, który chciałby podjąć taką sprawę – trzeba pewnie się takiego dobrze naszukać.

 11. @ Lavo: a czy masz konto na forum szczepienia.org? Warto się tam zarejestrować. Myślę, że stamtąd wyjdzie jakaś inicjatywa obywatelska. Jak trzeba będzie, to ludzie się złożą na prawnika. Może potrzeba im zachęty?

 12. Konta tam niestety nie mam, ale mogę założyć 🙂 Gdybym miał uprawnienia radcowskie albo adwokackie, to bym pomógł w tej sprawie, a tak niestety mogę tylko pomóc teoretycznie. Ale myślę sobie, że faktycznie jakby nakierować ludzi na dobrą drogę, to coś mogłoby z tego wyjść – w końcu chociaż jeden rozsądny i myślący adwokat czy radca musiałby się znaleźć, prawda? Ja przynajmniej w to wierzę.

 13. ” Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale” – stara maksyma prawa rzymskiego, która obowiązuje do dzisiaj !

  Jedynym skutecznym wyjściem z uwolnieniem się spod tyranii powierniczej struktur „państwowych” jest świadome „z martwych wstanie” czyli zrozumienie tego, ze właśnie to prawo morskie jako prawo handlowe poprzez swoje wewnętrzne przekręty i triki słowne uznaje człowieka jako martwy przedmiot czyli jako zagubioną na dalekim morzu bezduszną rzecz, puste naczynie, którym to się dowolnie dla potrzeb oligarchii handluje !!!
  To same „prawo” wśród gojów stosuje się przecież już jako prawo rodzicielskie z odpowiedzialnością prawną za niedopilnowane dzieci szczególnie za te niedorozwinięte umysłowo przez całe ich życie, które nie mając jeszcze rozeznania, co im wolno, a co nie mogą wyrządzić poważne szkody w otoczeniu.

  Mówi się też dlatego, że dzieci i ryby głosu nie mają, bo za ich czasami bezmyślnymi psotami mogącymi spowodować poważną krzywdę czy szkody w otoczeniu odpowiadają rodzice czy inni opiekunowie prawni !

  Stąd też ostrzeżenie producentów zapałek, że zapałki w rękach dzieci to pożar !

  Dorośli już ludzie czyli z prawną odpowiedzialnoscia za swoje czyny nadal zostaja jednak „dziećmi” z obowiazującą ich dyktatorską kuratelą państwa „prawa”, bo oddają przecież dobrowolnie swoj GŁOS w teatrzyku wyborczym czyli nieświadomie zgadzają sie na wszelką „opiekę państwa” rozciągajaca się też na ich dzieci i dlatego nigdy nie sytego haraczy podatkowych za tą „opiekę” od kolebki i poza grób !

  Stąd też bierze się bezskuteczność „prawna” z petycjami czy protestami, bo z takim „martwym” statusem państwa „prawa” dorośli wyborcy żadnego prawa „głosu” w swoim zmarnowanym życiu i nieświadomym tego nie mają.

  Wszyscy winkeladwokaci czy prawnicy wykształceni przez ten system i dla celów mafii oligarchów wiedzą oczywiście, co jest „grane” , ale bezczelnie okłamują zrozpaczonych ludzi , żeby z nich ściągać kolejne haracze na „załatwienie” spraw i tak „martwego” czyli bezwolnego według nich „przedmiotu” handlowego, z doprowadzeniem go do całkowitej ruiny finansowej wraz z końcową utratą „wiary” w „sprawiedliwość” czy martwą literę „prawa państwowego”.

  Ale jednak skuteczne wyjście z tego zyciowego impasu jest i to do samodzielnego wykonania za darmo !!!

  Podpowiadam i gorąco zachęcam do formalnego wyzwolenia się spod jarzma bezprawia talmudycznego :

  OSWIADCZENIE POD PRZYSIEGA

  Niniejszym oświadczam, ze ja …… (imię) , z rodziny …… (nazwisko rodowe)
  urodzony(a) w dniu … ( data ) ….. ( nazwa miesiąca) w …. (miejsce urodzenia), pod przysięgą, że jestem przy życiu i od dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie bylem(bylam) zagubiony(a) czy zaginiony(a ) na dalekim morzu .

  …………., dnia ……………. 2015

  _________________________
  Swiadek 1 – …………………………

  _______________________
  ……………………………………….
  _________________________
  Swiadek 2 – …………………………

  _________________________
  Swiadek 3 – ………………………….

  Oczywiście trzeba się podpisać piórem z atramentem do uprawomocnienia powrotu do żywych i wolnych ludzi i tak przykładowo łącznie ze świadkami :

  ” Jan (Janina) z domu Kowalski (Kowalska) „; bez podawania nazwiska męża u mężatek, bo małżenstwa pomiędzy „martwymi” przedmiotami prawno – handlowymi i tak są NIEWAżNE !!!

  Dla przypomnienia o „prawie morskim” stosowanym przez piratów naziemnych w powiązaniu z metryką urodzenia wobec nieświadomego tego „bydła roboczego” :

 14. W pojedynkę nie zwyciężymy. Jeśli naród śpi, to nic nie zrobimy. To masy rządzą tym światem. Jeśli masy są ciemne jak barany, to do władzy dochodzą pasterze i rzeźnicy – nic na to nie poradzimy. Wyzwolić się każdy musi sam. Stada pójdą pod nóż.

 15. Diabeł tkwi w szczególe i właśnie dlatego trzeba z właczoną logiką przeczytać szczegółowo o zatajanych zasadzkach tkwiących w „prawie wyborczym” , bezprawnie narzuconym przez bezprawny i samozwańczy „nie – rząd” , który jest nierozłącznie związany z jurysdykcją TALMUDYCZNą od wieków traktującą „wiernych” czy „wyborców” jak głupie i pozbawione wolnej woli „bydło” robocze !!!

  Zakładając totalny bojkot szopki wyborczej według powyższych wskazówek z dokładnymi wyjaśnieniami kruczków prawnych, to żaden pseudopreżydent i jego mafijna klika samobójczo nie podskoczy usilując motywować swoje „prawo” do „rządzenia” w bezprawnym panoszeniu się przy zerowej frekwencji rdzennych Polaków !!!

  Każdy teatr czy kabaret musi zrobić klapę, jeśli potencjalna publika pomimo reklamy i klakierów oleje ich przedstawienia !!! Z hucpą „wyborczą” mogłoby się stać tak samo, gdyby ludzie w końcu przejrzeli na oczy i przegnali bandytów i złodzieji trikowych z papierowymi straszakami ich talmudycznego „prawa” do wszystkich diabłów !!!

  W końcu Polacy muszą się nauczyć sobie samemu radzić za pomocą swojego rozumu bez „pomocy” wyszczekanych przybłędów z koczowniczych plemion „narodu wypierdzonego” psychopatycznymi móżdżkami kalekich kurdupli i degeneratów z przyciętymi fiutami .

  Z przykrością muszę stwierdzić, że jest mi wstyd za moich ziomków, którzy w czasach internetu sami podstawiają tyłek do kopnięcia, glowę pod topór medycznych rzeżników i kraj do splądrowania przez trupy żydowskich aktorów grających kracząco od wieków na scenach teatru i cyrku polityczno – religijnego, a to tylko dlatego, że rozsądnie myśleć im się nie chce !!!

 16. Czy ktoś się orientuje, czy gdziekolwiek w Polsce rodzice dzieci, które to dzieci miały zostać zaszczepione, zażądali od producenta lub ewentualnie lekarza czy pielęgniarki, oficjalnego podania składu danej szczepionki ? Według mnie tacy rodzice mogliby zażądać oficjalnego podania składu szczepionki, wraz z pieczątką i podpisem na takim zestawieniu przedstawiciela producenta szczepionki oraz ewentualnie lekarza czy pielęgniarki. Co więcej – ciekawe czy można by zażądać przeprowadzenia badania w niezależnym laboratorium takiej szczepionki pod kątem składu danej szczepionki ? Jeśli producent podałby np. związki rtęci, formaldehyd i inne trucizny, o których wiadomo, że mogą doprowadzić do poważnych powikłań lub śmierci, wtedy taki rodzic mógłby zgłosić do prokuratury, że zmusza się jego dziecko, aby wstrzyknięto mu trucizny.

  Dobrze to sobie wykombinowałem ? 😀

 17. Każdy myślący rodzic żąda ulotki dołączonej do szczepionki, a jeszcze mądrzejszy rodzic ściąga ją sobie z netu. Na takiej ulotce podany jest skład szczepionki, a co najważniejsze: SKUTKI UBOCZNE, które mogą wystąpić po jej podaniu. W przychodni takiej ulotki raczej nie dają, bo lekarz najczęściej tłumaczy, że ma tylko jedną, dołączoną do opakowania zbiorczego. Przytomny rodzic prosi o odczytanie na głos interesujących go informacji. Jeśli jest stanowczy, to lekarz ulega. Ale oczywiście zaraz potem tłumaczy, że te skutki zdarzają się raz na milion, więc spoko, na pewno nic się nie stanie. I większość rodziców ulega tym uspokajającym zapewnieniom. A jeśli któryś nie ulegnie tylko chce wyjść lekarz z pielęgniarką wrzeszczą na niego, żądają podpisania jakichś oświadczeń o świadomej odmowie i straszą śmiercią lub kalectwem z powodu niezaszczepienia.

  Lekarze łamią prawo na każdym kroku, a co jeszcze gorsze KŁAMIĄ ŚWIADOMIE i świadomie wprowadzają rodzica w błąd! I pozostają zupełnie bezkarni!!!!!!!

  Z konowałami nie ma sensu dyskutować, bo oni na każdy argument mają 10 innych, że rodzic się myli i jest źle poinformowany. Lekarze wywierają ogromną presję na matkę, wrzeszczą, terroryzują, straszą i są potworni. Oni są specjalnie szkoleni, jak sobie radzić z opornymi matkami. A w czasie takiej draki pielęgniarka stoi z ampułką i strzykawką gotową do użycia, jeśli tylko matka się zawaha. Synowa opowiadała mi, jak ją potraktowali. Zwabili ją pod pretekstem, że tylko chcą zrobić bilans, że tylko zobaczą, czy dziecko dobrze się rozwija. A kiedy tam weszła i pozwoliła dziecko zważyć i zmierzyć zaczęła się piekielna awantura, że trzeba natychmiast zaszczepić na wszystko na raz! Była w dużym szoku i postanowiła więcej nie chodzić do przychodni.

  Inna mama na FB opisała, jak przyszła do niej pielęgniarka też „tylko zobaczyć” dziecko a potem próbowała ją zmusić do szczepienia. Matka była dobrze przygotowana do dyskusji, ale pielęgniarka też była przeszkolona, wiec jak jeden argument został zbity sięgała po następny. W końcu przyznała, że ona nie wierzy ani w szczepienia ani w system medyczny, ale musi to robić, bo inaczej wywalą ją z roboty.

  Firmy farmaceutyczne załatwiły sobie całkowitą bezkarność. Nawet jeśli dziecko umrze procesować się z nimi nie można. Odszkodowania płaci podatnik a nie sprawca.

  Z firmami farmaceutycznymi procesować się nie można, ponieważ one mają najlepszych na świecie prawników, a sądy są pod pełną kontrolą klanu Rothschildów. Ale gdyby rodzice stworzyli pozew zbiorowy, to kto wie, może by wygrali?

  Na razie prawo jest po stronie rodziców w tym sensie, że nie ma obowiązku (w sensie przymusu) szczepień. Świadomy rodzic nie reaguje na wezwania z przychodni ani na monity z sanepidu i czeka, aż przyjdzie pismo od wojewody nakazujące szczepienie i nakładające karę grzywny. Wtedy rodzic spokojnie idzie z tym do sądu i wygrywa. Sąd zwalnia go z obowiązku szczepień na zawsze, ponieważ takie jest prawo, a wojewoda musi oddać pieniądze, które ukradł / wymusił terrorem. Ja bym pozwała jeszcze wojewodę za terroryzm i wymuszenie rozbójnicze. Szkoda, że dotąd nikt tego nie zrobił 😦

 18. Jeszcze jest inna kwestia – czy sanepid albo wojewoda albo kto tam jeszcze, mogą zająć konto bankowe danej osoby ? Coś takiego kojarzę, ale może źle kojarzę. Jeśli tego typu osoby mogą bankowi nakazać przelew z konta danej osoby, to zawsze jest to niekorzystne, gdyż zawsze może się okazać trudny do wyegzekwowania sądowy nakaz zwrotu przez sanepid lub wojewodę zabranych pieniędzy.

  Rozumiem, że wyroki w sądach ostatecznie są sprzyjające rodzicowi dziecka, które miało być zaszczepione, ale zawsze lepiej byłoby, gdyby prawo o obowiązkowych szczepieniach w ogóle nie istniało, z tego prostego powodu, że oszczędziłoby to rodzicom wiele zdrowia psychicznego, czasu i energii na użeranie się z tą całą swołoczą próbującą zmusić ludzi do szczepień.

  @astromaria (albo ktokolwiek inny), a czy śledzisz, co się dzieje w sprawie osób, na które ostatnio jakiś wojewoda lub wojewodowie nałożyli karę pieniężną za niezaszczepienie dziecka ?

 19. No właśnie piszę, że w Polsce powszechnie łamie się prawo. Ani sanepid, ani wojewoda nie mają prawa nakładać grzywien (bo szczepienia nie są przymusem), a tym bardziej wchodzić komuś na pensję, ale tak niestety robią, czym zastraszają ludzi. Nie jestem pewna, czy robi to bank czy zakład pracy zakładając blokadę na wypłatę, a potem, po wyroku sądu, ta suma jest zwracana rodzicom (Justynie ze Stop NOP weszli na pensję). Czasem udaje się przekonać zakład pracy, że to jest nielegalne (w końcu od czego mają prawników). Ale nie zawsze. Jeśli rodzice są zamożni i mają oszczędności, to sobie uszczkną żelazną rezerwę i przetrwają. Albo, jeśli mają bogatą rodzinę, to pożyczą. A jeśli nie mają, to kaplica. Wielu polega na polu chwały, bo stają wobec perspektywy śmierci głodowej. Ludzie najczęściej jednak ulegają presji i szczepią, a dopiero potem płaczą, że dziecko doznało NOP (wczoraj czytałam takie lamenty).

  Nie śledzę takich historii, ale czytałam wiele z nich, bo na grupach na FB codziennie co najmniej jedna osoba pyta przerażona, co ma robić, bo dostała jakieś piśmidła od wojewody i boi się, że ją oskubią z pieniędzy. Ludzie zwykle udzielają rady co zrobić, żeby się nie dać. Ale co te osoby robią dalej tego nie wiem.

  Facebook nie gryzie. Władza ma srylion sposobów, żeby nas inwigilować i wcale FB nie jest do tego niezbędny. Nasze komputery mają dziury (celowo zrobione przez MS, żeby władza mogła wejść do kompa i swobodnie śledzić co kto robi), nasze rozmowy telefoniczne są nagrywane, smsy zbierane, telefony stale pokazują gdzie jesteśmy, a maile są na obcych serwerach, gdzie każdy agent może je czytać.

 20. Astromaria a nie napisałabyś osobnej notki o szkoleniach, które przechodzą lekarze i pielęgniarki? W jaki sposób radzą sobie z klientem. Jeżeli ludzie będą wiedzieli jakich metod używają, łatwiej będzie im rozmawiać bez strachu.

 21. Właśnie niestety nie wiem za bardzo jak oni są szkoleni, bo to pewnie jest tajne. Można się tego jedynie domyślać po tym, co opowiadają rodzice, którzy zrezygnowali ze szczepień. Mam w moich notatkach opowieść o tej pielęgniarce, która odwiedziła mamę takiego dziecka, ale nie wiem, czy mogę to dać na blog. Jutro przeczytam to jeszcze raz i może sklecę z tego jakąś opowieść instruktażową. Poczytam też opowieści z grup na FB, może z tego coś się wyłoni. Justyna coś tam mówiła o takich szkoleniach, ale ona też chyba „wydedukowała” to z relacji rodziców. Pogadam też z synową, żeby mi przypomniała, co lekarka jej gadała.

  Tak czy inaczej: jeśli macie dzieci w wieku „szczepiennym” to wiedzcie, że macie prawo nagrywać to, co mówi lekarz i inny personel medyczny, zarówno w przychodni, jak i w szpitalu. To jest prawnie dozwolone, a lekarz wcale nie musi być o tym poinformowany. Takie nagranie może być wykorzystane w sądzie! Jeśli chcecie, żeby lekarz stał się grzeczny możecie go poinformować, że nagrywacie. Jak będzie o tym wiedział będzie się pewnie bardziej liczył ze słowami i może nie będzie tak bezczelnie kłamał.

  Poza tym wiedzcie, że lekarze są skandalicznie niedouczeni! Uczelnie medyczne przeszły w ręce korporacji farmaceutycznych i szkolą jedynie dilerów prochów oraz fachowców od szkodliwych, ale za to dobrze płatnych zabiegów.

 22. Przykładem takiego niedouczenia (prawdopodobnie na kursach urabiania opornych rodziców) jest wmawianie rodzicom, że ospa zabijała tysiące dzieci. Słyszałam takich relacji kilka w ostatnich dniach. Rodzic mówi, że pewnie pan doktor pomylił ospę wietrzną z prawdziwą. Doktor na to (oburzony!), że oczywiście, nie! Że chodzi o ospę wietrzną, która DZIESIĄTKOWAŁA dzieci w latach 50-tych, ale dziś my tego już nie pamiętamy. Kiedy rodzic mówi, że to niemożliwe, bo ospa wietrzna to choroba o lekkim przebiegu lekarz wrzeszczy, że on wie lepiej. A przecież wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają lata 50. i można ich spytać jak było. Ale na to jakoś nikt nie wpada.

 23. Wiadomość o petycji (pewnie wszyscy, którzy podpisali to dostają, ale na wszelki wypadek daję to tutaj):

  Italian petition / Petizione in italiano! Monday’s update in Lithuanian and Croatian!

  Apr 30, 2015 — Dear Supporters, More good news! First of all, we exceeded 8,000 signatures yesterday and numbers are still rising. Second, our petition has been translated into Italian and a separate Italian petition has been launched!

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.