Apel do rodziców nachodzonych przez sanepid lub opiekę społeczną w miejscu zamieszkania

Poznajmy i egzekwujmy swoje prawa.Nie pozwalajmy dłużej urzędnikom na bezkarne, rażące przekraczanie uprawnień wobec nas.

Apelujemy do rodziców bezprawnie nachodzonych w miejscu zamieszkania/przebywania, przez urzędników sanepidu,opieki społecznej, policję itp. w związku z nieszczepieniem, o rozważenie przyjęcia poniższej taktyki i podjęcia odpowiednich kroków formalnych w związku z przekraczaniem uprawnień przez w/w urzędników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie ma prawa uruchamiać wobec obywateli machiny interwencyjnej jedynie z powodu nieszczepienia.

Podjęcie takich działań przez urzędników, nachodzenie w celu zastraszenia, udzielanie przy tym fałszywych informacji w celu nakłonienia do szczepienia (do tego najczęściej sprowadzają się wizyty w/w urzędników) kwalifikuje się jako przekroczenie uprawnień, naruszanie miru domowego, nękanie, a w przypadku wysuwania argumentu oddania sprawy do sądu rodzinnego, również jako groźby karalne (to już wiemy z orzeczeń sądowych, że sądy rodzinne nie mają prawa nakazywać szczepienia ani nie mają prawa orzekać czegokolwiek z powodu nieszczepienia).

W związku z powyższym w przypadku kontaktu ze strony urzędników w sprawie szczepień, proponujemy stanowczo unikać form nieoficjalnych, tzn. jakiejkolwiek wymiany zdań nie potwierdzonej na piśmie lub w postaci zarejestrowanych nagrań audiowizualnych. Urzędnika można poinformować, że dopuszczacie Państwo wyłącznie kontakt pisemny lub rozmowę z rejestratorem obrazu i dźwięku po uzyskaniu pisemnej zgody urzędnika na nagrywanie (wkrótce wzór zgody na rejestrowanie).

Urzędnicy muszą uzyskać świadomość, że ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i karną za każdą fałszywie udzieloną obywatelowi informację i każdą bezprawną próbę zastraszenia obywatela.

(wkrótce wzór pisma do Sanepidu w przypadku nachodzenia przez urzędników w miejscu zamieszkania/przebywania)

Uprawnienia i obowiązki Inspekcji Sanitarnej

Obowiązujące przepisy nie nakładają na Inspekcję Sanitarną obowiązku ani nie nadają uprawnień do kontroli obywatela w miejscu zamieszkania czy przebywania, w przypadku jedynie nieszczepienia. Musiałyby zachodzić inne podstawy w postaci uzasadnionego podejrzenia lub zdiagnozowania groźnej choroby zakaźnej i jednocześnie unikania przez osobę chorą leczenia. W każdym innym przypadku de facto nieformalna wizyta urzędnika  Sanepidu w mieszkaniu obywatela, stanowi przekroczenie uprawnień, nękanie i jest równoznaczna z próbą zastraszenia.

Ustawa o Inspekcji Sanitarnej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850120049

Ustawa o chorobach zakaźnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570

Uprawnienia i obowiązki opieki społecznej

W kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Żadna ustawa nie nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązku ani nie nadaje uprawnień do interwencji z powodu nieszczepienia. Aby opieka społeczna otrzymała zlecenie przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania, musiałyby zachodzić inne zdarzenia, w których zachodzą uzasadnione przesłanki, tzn. jeśli obywatel potrzebuje pomocy mieszczącej się w obowiązkach i kompetencjach instytucji pomocy społecznej. Tym bardziej nie mają prawa tego robić na podstawie jakichkolwiek innych aktów niższej rangi.

Ustawa o pomocy społecznej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Uprawnienia i obowiązki policji

Do uprawnień i obowiązków policji nie należy podejmowanie interwencji w sprawie jedynie nieszczepienia. Musiałyby zachodzić inne realne przesłanki odpowiadające ustawowemu opisowi czynu (czyli znamionom) zawartemu w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń.

Zawiadomienie Policji w sprawie nieszczepienia przez Inspekcję Sanitarną lub Opiekę Społeczną jest bezpodstawne i powinno być ścigane z paragrafu o nieuzasadnionym wezwaniu i fałszywym oskarżeniu.

Ustawa o policji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Zawiadamianie organów ścigania: http://www.podlaska.policja.gov.pl/programy/prawa_ofiar/doc/5.pdf

Ustawa o policji

Art. 1.

2. Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

9) (uchylony);

10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA);

11) (uchylony).

3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zakres uprawnień Policji

Art. 14.

1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

Art. 15a.

Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15.

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

http://www.podlaska.policja.gov.pl/programy/prawa_ofiar/doc/5.pdf

Przestępstwo jest to czyn człowieka, społecznie szkodliwy, o znamionach określonych w ustawie, bezprawny, zawiniony, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia.

Przestępstwa można podzielić na zbrodnie albo występki (art. 7 § 2 i 3 k.k.).

Zbrodnią jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (25 lat pozbawienia wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności).

Występkiem jest czyn zabroniony, zagrożony grzywną (powyżej30 stawek dziennych), ograniczeniem wolności (od 1 do 12 miesięcy) albo karą przekraczającą miesiąc pozbawienia wolności.

Wykroczenie to czyn człowieka, społecznie szkodliwy, o znamionach określonych w ustawie, bezprawny, zawiniony, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do5.000 złotych lub nagany.Wykroczenia różnią się od przestępstw stopniem szkodliwości.

Ustawowe znamiona czynu

Z definicji przestępstwa i wykroczenia wynika, że aby określone zdarzenie/zachowanie można było nazwać przestępstwem lub wykroczeniem musi ono odpowiadać ustawowemu opisowi czynu(czyli znamionom) zawartemu w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń.

Kto składa zawiadomienie o przestępstwie

Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym fakcie prokuratora lub Policję. Ze względu na społeczny charakter tego obowiązku, oceniany on może być jedynie w sferze moralnej – brak jest możliwości zastosowania jakiejkolwiek sankcji karnej w wypadku jego niewykonania.

Obowiązek prawny (określony w 304 § 2 k.p.k.) zawiadomienia organów ścigania w przypadku posiadania informacji o popełnieniu przestępstwa dotyczy:

– wszystkich przestępstw ściganych z urzędu

– wybranych, szczególnie groźnych kategorii przestępstw, wskazanych w art. 240 § 1 k.k. (m.in.: ludobójstwo, zamach stanu, szpiegostwo, zamach na życie prezydenta, zabójstwo, porwanie statku powietrznego lub wodnego) – wówczas ciąży on na każdym.

Poza przepisami kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnegoistnieją ustawy zawierające przepisy nakładające na niektóre osoby obowiązek powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku posiadania wiarygodnych wiadomości na ten temat, na przykład:

– art. 572 § 1 KPC,który nakłada obowiązek na każdego zawiadomienia sądu opiekuńczego w sytuacji gdy zachodzą okoliczności i zdarzenia wywołujące konieczność wkroczenia sądu opiekuńczego i zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,

– art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora.

Odpowiedzialność osoby zawiadamiającej

Zgodnie z polską procedurą karną osoba, która ukończyła 17 rok życia, składająca zawiadomienie o przestępstwie, jest informowana o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 238 k.k., art. 234 k.k., art. 233 §1 k.k., tj. za:

– powiadomienie Policji o niepopełnionym przestępstwie,

fałszywe oskarżenie oraz

– składanie fałszywych zeznań.

Odpowiedzialność karna w wymienionych sytuacjach przewidziana jest tylko wtedy, gdy ktoś świadomie wprowadził w błąd Policję lub Prokuratora. Nie ponosi odpowiedzialności osoba, której zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie lub fałszywe oskarżenie innej osoby wynikało z błędnego przekonania (mylnego wrażenia), powziętego na podstawie okoliczności towarzyszących zdarzeniu.

Źródło: Notatka napisana przez użytkownika Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP na Facebook

5 komentarzy do “Apel do rodziców nachodzonych przez sanepid lub opiekę społeczną w miejscu zamieszkania

 1. Cieszę się że istnieją taki osoby i strony ja ta ponieważ dzieki niej od 5 lat śledzę temat szczepień i wszystkiego co z nimi związane i sam jestem rodzicem, który decyduje o swoich dzieciach a nie lekarz czy urzędnik. Pozdrawiam autorkę bloga.

 2. Koniec przymusu szczepień zbliża się wielkimi krokami. Jest już tak źle, że lada chwila wybuchnie wielki bunt poszkodowanych. A tzw. „antyszczepionkowcy” (czyli ludzie domagający się prawa wyboru w kwestii szczepień) odliczają dni do momentu, kiedy sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego lub Strasburga.

 3. Myślisz, że to koniec? Ja uważam wręcz przeciwnie. W gazetach, telewizji, radiu, co jakiś czas pojawiają się „niepokojące” dyskusje dziennikarzy i lekarzy, którzy pytają dlaczego spada liczba szczepień. Ale w komentarzach pod artykułami wcale nie jest lepiej. W większości mam wrażenie przeważają głosy rodziców, którzy szczepią i nie życzą sobie aby ich pociechy miały styczność z tymi nieszczepionymi. Nie dziwię, się, że ci się odechciewa pisania na blogu.
  Przekonywanie ludzi to praca na ugorze.

 4. Kiedy zobaczyłam te komentarze podłamałam się, ale zaraz potem przeczytałam art, który opisywał działalność płatnych trolli internetowych. Podobno niektórzy płacą 2 zł od komentarza chwalącego szczepienia, leki, politykę Izraela i inne paskudy. Dodaj do tego cenzurę, którą ewidentnie wprowadzono na GW, TVN i paru innych portalach, a wyjdzie, że to co czytasz jako komentarze nie jest reprezentatywne dla całości społeczeństwa. Te wpisy „szczepiących rodziców” są wszystkie takie same, różnią się może tym, że w jednych jest interpunkcja, a w innych jej nie ma. Opozycja antyprzymusowa broni się pisząc protesty do redakcji.

 5. Te internetowe i mendialne trolle – platne kurwy trucicieli sa tez przewidziane do utylizacji po „mokrej robocie”, bo za duzo wiedza albo nie chca wiedziec o swoim wspomaganiu ludobojczej mafii za pare nedznych petrodolarow nadajacych sie wkrotce tylko na podpalke.

  ” Kto mieczem wojuje od miecza ginie !”

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/imperium-bioterroru-2014-08

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.