Mapa Gomberga

AUTOR: MONIKA BURZYŃSKA

Czy powojenny obraz świata został zaplanowany już wcześniej, przed Teheranem? Są sceptycy, którzy nie wierzą w możliwość istnienia spisków politycznych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, ale ich dowodem są konkretne fakty. Jednym z nich jest, obecnie zapomniana, tzw. „Mapa Gomberga”.

Widok „Mapy Gomberga” o wymiarach 100 x 71 cm, która została wydana w 1942 roku w Filadelfii przez M.Gomberga

„Mapa Gomberga” wydrukowana została w lutym 1942 r. w Filadelfii, a więc w czasach, gdy wojska III Rzeszy stały u wrót Moskwy i Stalingradu, a Amerykanie toczyli zaciekłe walki o wyspy Pacyfiku. Zawiera nie tylko planowany zarys granic państwowych po zakończeniu wojny, ale również fragmenty z 77. przemówienia F.D.Roosvelta do Kongresu oraz 41-punktowy zarys nowego, światowego porządku i rządzącej nim polityki, podpisany przez Maurice’a Gomberga, związanego (podobno) z Amerykańską Partią Komunistyczną i ruchem syjonistycznym. Choć równie dobrze mapa może być dziełem całkiem innych osób związanych z administracją prezydencką lub nawet sowiecką agenturą.

Co to jest „Mapa Gomberga”? Jak podaje ks.prof. M.Poradowski ([2] str. 42), chodzi tutaj o mapę polityczną przyszłego świata, która została wydrukowana jako kolorowa mapa ścienna o wymiarach 100 na 71 centymetrów. Napis na niej informuje, że chodzi tu o „Zarys powojennej mapy Nowego Świata” (Outline of Post-War New World Map). Autorzy mapy, stanowiący bliżej nieznaną grupę, usiłowali wywrzeć wrażenie, że przemawiają w imieniu rządu USA, umieszczając na mapie napis: „My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia Nowego Światowego Moralnego Porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.” U spodu mapy znalazł się także program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów „Taka będzie nasza polityka” (Our Policy shall be this) ([1] str. 208).

„Zarys Powojennej Mapy Nowego Świata”
„My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia Nowego Światowego Moralnego Porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.”

Mapa została wydana w 1942 roku w Filadelfii, jednakże w jej lewym górnym rogu odbito pieczęć z napisem „COMPLETED OCTOBER 1941”. Oznacza to ,że inicjatorzy „nowego moralnego porządku świata” ustalili swoje plany jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Wydawcą mapy, zastrzegającym sobie prawa przedruku, był niejaki Maurice Gomberg, o którym A.Gella pisze ([1] str. 208), że:

wedle dawnych znajomych czy przyjaciół p. Gomberga, był on emigrantem „gdzieś ze wschodniej Europy”. Z zawodu był zegarmistrzem. Formalnego wykształcenia nie posiadał, nie mniej jednak uważano go za wybitnie inteligentnego. Podobno nie był członkiem, a jedynie sympatykiem Komunistycznej Partii Ameryki. Natomiast nie bez pewnej dozy ironii wspominają jego dawni znajomi, że Mr. Gomberg nigdy nie wyrażał swych opinii przed przeczytaniem ostatniego numeru dziennika „Freiheit”. Dziennik ten wspomina znany pisarz amerykański Irving Howe: ‚ …komunistyczny dziennik w języku jidysz wychodzący od 1922 roku, który przez sześć czy siedem lat cieszył się udziałem literackich talentów.’ (…) .


W lewym górnym rogu „Mapy Gomberga” znajduje się informacja o jej wydawcy:
„Copyrighted and Published by Maurice Gomberg, Philadelphia, PA. 1942.” oraz pieczęć „COMPLETED – OCT. 1941”

Najistotniejsze jest to że autorzy mapy niezwykle trafnie przewidzieli, czy też zaplanowali przyszłość świata na dalsze pół wieku. Pomylili się, lub nie zrealizowali jedynie kilku punktów swojego planu – na przykład na omawianej mapie Iran i Finlandia zostały włączone do sowieckiego bloku jako „Iranian SSR” i „Finnish SSR” ([1] str. 209). Wiedzieli oni dobrze, że utworzenie jednego ośrodka władzy dla całego globu było w latach czterdziestych marzeniem przedwczesnym, dlatego dążyli do przeistoczenia świata w wielkie zespoły ponadnarodowe (komunistyczne). Jak podaje punkt 40 ich programu, celem tych przemian miała być nie „zemsta i eksploatacja, ale wolność i bezpieczeństwo wszystkich narodów.” ([1] str. 211). Jak wyglądała w praktyce owa „wolność i bezpieczeństwo” choćby w bloku sowieckim , powszechnie wiadomo. Tak więc mapa ?Nowego Światowego Ładu Moralnego” dzieli glob ziemski na kilka takich ponaddnarodowych całości – między innymi: panamerykańską, pansowiecką, panbrytyjską, paneuropejską i panafrykańską. Gwarantami „pokoju” (czy też raczej „żandarmami”) w tym nowy świecie miały być przede wszystkim Stany Zjednoczone, Brytyjska Wspólnota Narodów i ZSRR, zaś pozostałe obszary globu miały zostać poddane demilitaryzacji. W celu utrzymania tego „nowego porządku” zaplanowano istnienie kilkunastu tzw. „Baz Pokoju” – „Peace-Security Bases” (czerwone i niebieskie trójkąty na mapie), w praktyce zapewne baz wojskowych, szczególnie licznie uwidocznionych na północnych obrzeżach kontynentu afrykańskiego.

Jeśli chodzi o Europę , to niemal w całości została ona oddana Związkowi Sowieckiemu. Prawie wszystkie kraje aż do Renu, do granicy Francji: Polskę, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię, Austrię, Jugosławię, Rumunię, Bułgarię, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz Szwecji i Norwegii ([2] str. 43). Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania). Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Już wówczas zaplanowano utworzenie Izraela, nazwanego – Hebrewland, (kolor zielony) i Unii Europejskiej (United States of Europe). Zresztą o utworzeniu państwa żydowskiego mówi wyraźnie punkt 26 programu. Tak więc jeśli chodzi o Europę, to jej sytuacja realna po drugiej wojnie światowej niewiele różni się od projektu Mapy Gomberga.

Stany Zjednoczone także zostają hojnie obdzielone: całą Kanadą, całym Meksykiem i całą Ameryką Centralną. Wprawdzie rozciągnięcie się Stanów Zjednoczonych na Kanadę, Meksyk i Amerykę Centralną, jak to zapowiadała „Mapa Gomberga”, nie doszło do skutku, tym niemniej zaraz po wojnie, powstała Organizacja Państw Amerykańskich obejmująca Amerykę Centralną i Południową. Inne propozycje „Mapy Gomberga” także zostały – chociaż częściowo i w nieco odmiennej formie – zrealizowane (państwa afrykańskie oraz Bliski i Daleki Wschód) ([2] str. 43). Co ciekawe w niektórych punktach programu (np. punkt 33) zamieszczonego u spodu mapy występują pewne treści świadczące o stosowaniu przez jego autorów tzw. „odpowiedzialności zbiorowej” za wybuch II wojny światowej, w stosunku do wszystkich osób narodowości japońskiej, niemieckiej i włoskiej.

Fragment MAPY GOMBERGA dotyczący Europy . Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania) i Izraela, nazwanego – Hebrewland, (kolor zielony). Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Wtedy także przewidziano utworzenie Unii Europejskiej (United States of Europe). Analizując granice państw i stref okazuje się, że zasadniczo zgadzają się one z graniami powojennymi za wyjątkiem jedynie kilku szczegółów. np. Iranu i Finlandii – które występują jako republiki Związku Sowieckiego.

M.Poradowski pisze:

nie chodzi nam tu jednak o to, w jakim stopniu plany polityczne Mapy Gomberga zostały zrealizowane, lecz o sam fakt istnienia owych planów, czyli fakt istnienia konspiracji politycznej i to na tak wielką, bo odnoszącą się prawie do całego świata skalę. Jest to więc dokument wyjątkowej wagi, który zaświadcza istnienie sekretnych ośrodków władzy politycznej, które posługują się publicznymi i znanymi instytucjami, jak obecnie Narody Zjednoczone, czy Unia Europejska itd . ([2] str. 44).

Zgodność i zbieżność z porządkiem pojałtańskim jest nie tyle zaskakująca, co wręcz szokująca. Nie wszystkie założenia wprowadzono w życie, części zdarzeń nie przewidziano, ale mimo wszystko mapa zakreśla powojenny podział stref wpływów oraz przewiduje część uzgodnień z Konferencji Teherańskiej, która miała miejsce rok później.

 1. My, USA w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności, jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów Osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny dla osiągnięcia tego celu.
 2. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, (?) odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się.
 3. Nowy Światowy Moralny Porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny.

Plan Gomberga zapowiada ustanowienie Nowego Światowego Moralnego Porządku, opartego o hegemonię Stanów Zjednoczonych, przy udziale Imperium Brytyjskiego i ZSRR, likwidację europejskich kolonii w Afryce i Azji Płd-Wsch oraz tworzenie organizmów ponadpaństwowych na szeroką skalę, w tym Unii Europejskiej. Europa Wschodnia zostaje przekazana ZSRR, podobnie zresztą jak Finlandia, cieśnina Bosfor i Iran (okupowany przez siły brytyjsko-sowieckie w latach 40.).

14. ZSSR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) trzecia co do wagi militarna siła, w kooperacji z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami, łącznie z Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki USSR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

Pozostałe państwa europejskie utworzą Stany Zjednoczone Europy:

18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Italia wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne „Zjednoczone Stany Europy”.

Zapowiedziano również likwidację Prus Wschodnich oraz wysiedlenia ludności niemieckiej:

34. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego z Prus Wschodnich oraz Nadrenii zostaną przemieszczone do terytorialnych Niemiec i regionów na stałe zdeprusyfikowanych.

Jak również powołanie instytucji międzynarodowych, stojących na straży nowego porządku, czyli de facto ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

15. Światowa Liga Narodowości pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana.

16. Zostanie ustanowiony Sąd Światowy z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady, oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność.

Nie zapomniano również o państwie Izrael:

26. Teren Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Transjordania z przynależnymi regionami, jak zaznaczono na mapie, biorąc pod uwagę historię i bezwzględną potrzebę złagodzenia powojennego problemu uchodźców, zostanie zunifikowany jako zdemilitaryzowana, niezależna republika „Państwo Hebrajskie”.

Ponadto punkt 39 programu odsłania prawdziwe cele jego autorów, którzy pod pozorem „zapewnienia pokoju” na świecie chcą w istocie zrealizować swój własny plan ekonomicznego i militarnego podporządkowania sobie całego globu ziemskiego. W punkcie tym postulują oni bowiem „znacjonalizowanie” wszelkich dóbr naturalnych, fabryk, wprowadzenie światowej kontroli nad handlem wewnętrznym i utworzenie jednego globalnego systemu monetarnego, ekonomicznego i finansowego. W praktyce oznacza to wprowadzenie „żelaznej dyktatury światowej ” postulowanej od dawna przez architektów „Nowego Porządku Świata”.

Powtórzmy jeszcze raz: wszystkie te uzgodnienia i plany pochodzą z 1942 r.

Rzecz jasna zamierzenia były o wiele szersze. Zjednoczenie Irlandii Północnej, zjednoczenie kontynentu północnoamerykańskiego (NAFTA), Afryki (Unia Afrykańska), Indii, Beludżystanu i Afganistanu. Na uwagę zasługuje też jeden drobny fragment mapy: ZSRR pod swą pieczę otrzymać miała nie tylko Wschodnią Europę z Finlandią, ale również? Wyspy Kurylskie (czego zażądała strona sowiecka w 1945 r. i o które toczą się rosyjsko-japońskie waśnie aż po dziś dzień).

Czy mapa Gomberga jest dziełem przypadku i wizjonerstwa? Tak, o ile w sowieckich służbach specjalnych pracowali wizjonerzy. Tylko w jaki sposób świadczy to o amerykańskiej administracji i późniejszych procesach zjednoczeniowych na kontynencie europejskim? I czy ci sami ludzie, którzy kiedyś rysowali mapy Europy powojennej nie kreślą kolejnych scenariuszy dla świata?

Czterdziestojednopunktowy, oryginalny program z „Mapy Gomberga”

OUR POLICY SHALL BE THIS:

1. We, the USA, in cooperation with our allies, for reasons of our national safety and in the interests of international morality, are determined to crush and completely destroy, the military power of the Axis aggressors and their satellites regardless of cost, effort and time necessary to accomplish this task.

2. The old world order of colonial oppression, exploitation of dominions. riva imperialisms and mercenary ba1ance of power diplomacy; of majesties, dictators, privileged minorities, plutocratic monopolists and similar social parasites; the corrupted order responsible for the present world cataclysm, endangering our national safety and peaceful progress, shall never rise again.

3. A New World Moral Order for permanent peace and freedom shal be established at the successful conclusion of the present war.

4. For reasons of history, economic structure, favoralble geography and the welfare of mankind, the USA must, altruistically, assume the leadership of the newly established, democratic world order.

5. To reduce the burden and criminal waste of armaments expenditures everywhere in the world, the USA, with the cooperation of Latin- America, the British Commonwealth of Nations, and the USSR shall undertake to guarantee peace to the nations which will be permanently disarmed and demilitarized after the conclusion of the present war.

6. In order to be able, in fullfillment of our obligations, to effectively prevent the possibility of a recurrence of another world cataclysm, the invincilbility of the USA as a military, naval and air power, shall be the major prerequisite.

7. For realistic consideratons of strategy and our invulnerability, it is imperative that the USA shall obtain relinquishment of controls of their possessions from all foreign Powers in the entire Western Hemisphere, its surroiunding waters and strategic island outposts as outlined on accompanying map.

8. For considerations of hemispheric defense and in the spirit and tradition of the new Monroe Doctrine of hemispheric solidarity and the „Good Neighbor” policy, the USA, with the consent of the Latin-American Republics, shall obtain control and protectorate rights of the relinquished territories.

9. To strengthen our position in the Caribbean area which is of obvious importance to hemispheric defense, all possible inducements shall be offered to our neighbors of Central America and the West Indies to facilitate their entrance as equal states of the USA as outlined on map.

10. To fortify the politico-economic unity of the Western Hemisphere, the USA shall promote and assist the unification of South America into a well organized, democratic, federated „United States of South America”.

11. The liberated British, French and Netherlands Guianas shall be reorganized as one state ,of the U.S.S.A.

12. All Powers shall reliquish their controls of their colonial, mandate and strategic island possessions everywhere in the world.

13. The British Commonwealth of Nations, the second military and naval Power of importance cooperating in a binding compact with the USA as a Power for freedom, shall retain and acquire control of such territories, peace-security bases and strategic island outposts essential for the maintenance of world peace and freedom of the seas as outlined on map.

14. The USSR, the third military Power of importance cooperating with the USA as a Power for freedom and the maintenance of world peace, shall acquire control of the liberated, disorganized adjacent areas and those of Germany-Austria to be reeducared and eventuaIly incoriporated as equal republics of the USSR, as approximately outlined on map.

15. A World League of Nationalities with arbitration and supervision powers shall be organized.

16. A World Court with punitive powers of absolute boycott, quarantine blockade and occupation by international police, against lawbreakers of international morality shall be organized.

17. The USA, with the close cooperation of the United States of South America, the British Commonweaith of Nations, the USSR and the World League of Nationalities, shall promote and assist in the unification of the relinquished territories and the areas at present unsoundly divided into well organized, democratic and absolutely demilitarized federated republics as approximately outlined on map.

18. The areas known as Netherlands, Belgium, Luxemburg, Switzerland, France, Spain, Portugal, the ls1and of Corsica, and eventually Italy and the islands of Sardinia and Sicily shall be unified as a demilitarized, federated ?United States of Europe?.

19. The areas known as Sweden, Norway, Denmark and the Spitsbergen islands shall be unified as a demilitarized, federated „United States ot Scandinavia”.

20. The continent of Africa shall be reorganized and unified as a demilitarized federated ?Union of African Repulblics?.

21. The areas known as Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Iraq, Hejas, Yemen, Aden and Oman, shall be unified as a demiliterized union of „Arabian Federated Republics.”

22. The areas known as India, including Afghanistan, Baluchistan, Nepal, Bhutan and Burma shall be unified as a demilitarized „Federated Republics of India”.

23. The areas known as China, Inner Mongolia, Tibet, Thailand, Malaya, Indo-China and Korea, shall be unified as a demilitarized, federated „United Republics of China”.

24. The areas known as Greece, Macedonia, Albania, Crete, Dodecanese and adjacent islands in the Aegean Sea shall be unified as a demilitarized „Federated Republic of Greece”.

25. The areas known as Eire and Nothern Ireland shall be unified as a demilitarized independent republic of „Eire”.

26. The area of the Holy Land of the ancient Hebrews, at present known as Palestine and Trans-Jordan, and the adjacent requisite regions as outlined on map, for considerations of history and the imperative necessity to alleviate a post-war refugee problem, shall be unified as a demilitarized independent republic of „Hebrewland”.

27. The area known as European Turkey, adjacent to the Dardanelles, sea of Marmora and Bosphorus, for considerations of realistic peace strategy shall be placed under joint control of USSR and Turkey.

28. The area known as Turkey shall be a demilitarized independent republic of „Turkey”.

29. All problems of exchange, transfer and repatriation of populations shall be administered by the World League of Nationalities.

30. The criminal perpetrators and their partners in guilt of this hideous war shall be brought to justice and unforgetable punishment administered.

31. All subjects of Japan and all persons of Japanese origin of doubtful loyalty shall be permanently expelled from the entire Western Hemisphere, USA protectorates and strategic island outposts and their property confiscated for post-war reconstruction needs.

32. All subjects of Germany and Italy and all persons of German and Italian origin known as active supporters of nazi and fascist ideologies shall be treated similarly.

33. German, Italian and Japanese immigration to the Western Hemisphere, its protectorates and is1and outposts shall be indefinitely stopped.

34. All persons of German origin in East Prussia and the Rhineland shall be transferred to inner Germany and the regions permanently de-Prussianized.

35. All persons of German, Italian and Japanese origin shall be permanently expelled from their now conquered territories and their property confiscated for post-war reconstruction needs.

36. To cleanse the .populations of the defeated Axis aggressors of the intoxication of military chauvinism; to effectuate the removal and destruction of their potential military establishments; to recover the accumulated loot and to re-educate them for their eventual membership in the Family of Nations, the areas of Germany-Austria, Italy and Japan shall be hermetically and indefinitely quarantined and administered by appointed Governors subject to supervision by the World League of Nationalities.

37. All resources, industrial and 1abor capacity of the quarantined areas shall be employed for the post-war restoration and reconstruction needs.

38. To reduce the numerical power of the aggressor nations, as a potential military advantage, a Population Control Policy shall be elaborated and applied in the quarantined areas.

39. In the New World Moral Order which we seek to establish, beside the essential political freedom, the fo1lowing fundamental economic changes are imperative:

(a) Nationalization of all natural resources and equitable distribution of same to all nations everywhere in the world;

(b) Nationalization of international banking, foreign investments, railroads and power plants – everywhere in the world;

(c) Nationalization of an armaments producing establishments by all remafning military powers;

(d) Federal controll of foreign commerce and shipping;

(e) The establishment of a world common monetary system;

(f) World-wide limitations of interest rates to maximum of two percent.

40. To retain the victory and leadership of our united democratic effort – the aim of which is not vengeance or exploitation, but freedom and security to all nations for peacef.ul progress – the unified „Supreme War Command of the United Nations” at the conclusion of the present war, shall be reorganized and transformed into a permanent „Supreme Military and Economic Council” collaborating with the „World League of Nationalities” in post-war reconstruction and to enforce world peace.

41. The Supreme Military and Economic Council shall appoint the Governors to administer the quarantined areas until their eventual parole. For this purposeful beginning we must fight until absolute victory.

Maurice Gomberg

Literatura:

1. A.Gella – „Sprawy polskie w perspektywie światowej” – Londyn 1985.

2. M.Poradowski – „Nowy Porządek Świata” – Poznań 1994.

20 komentarzy do “Mapa Gomberga

 1. Ktos jeszcze ma pytania dlaczego sprzedano nas w Jałcie? A nasi przelewali krew na wszystkich frontach Europy a mapy juz były wczesniej nakreslone. Do wszystkich wojaków: nie warto chodzić na wojny i krew przelewać bo wyniki wojny są juz ustalone w momencie kiedy wojny wybuchają. „Oni” skonczą wojny tak jak sobie zaplanowali a wojakowi zostanie jego wlasna karma po wojence.

  przy okazji:
  Przyszła kryska na Matyska:
  http://www.pb.pl/4/a/2010/07/01/Kolejna_seksafera_w_USA

 2. Myślę,że jest możliwe takie urządzenie świata z pewnymi , obecnie widocznymi , modyfikacjami.
  Zmieniły się plany co do ustroju całej Europy, bo Unia Europejska , w swoich zamierzeniach Niemiec, to niepełne zwycięstwo w II wojnie światowej, bo nie nastąpiła konwergencja z Rosją, do czego usilnie Niemcy dążą , co widać w tle codziennych działań w stosunku do Polski jak i do Rosji.

  Nie widzi tego tylko ten kto nie chce widzieć lub się tym nie interesuje, ze szkodą dla Polski.

 3. Obecna klika rządząca to sprzedawczyki, obca agentura. Jeśli naród się nie przebudzi doprowadzi do kolejnego rozbioru.

 4. @ Kornik
  – „dzięki” hekatombie Powstania Warszawskiego, oraz czujnym zabiegom w sprawach Polski, na fali reperkusji popowstaniowych

 5. Czy jest pewność, że mapa dotyczy porządku świata po drugiej a nie trzeciej wojnie? Znacznie wcześniej ustalono, że będą trzy wojny światowe. Przygotowania widać gołym okiem – zwiększenie uprawnień straży miejskiej. Ma ona przejąć obowiązki policji kiedy masy się przebudzą.

 6. – oczywiście, wytrwale prowadzonych we wszystkich instancjach decyzyjnych ówczesnego świata Zachodu, przez polskich mężów stanu.

 7. Ileż jeszcze dowodów potrzebują sceptycy, żeby wreszcie przekonać się, że jesteśmy rozgrywani jak pionki na szachownicy? No k**** ile?

  Tak, czy owak odczuwam, że cały misterny plan NWO, rozkraczy się już niebawem. Nie obejdzie się bez bólu, ale potem przyjdzie ukojenie. Myślmy pozytywnie bez względu na ichnie plany, a rychło przekonamy się o sile naszych intencji…

 8. aż po dziś dzień Polski nie ma a przecież Polska jest najważniejsza

  afera 1989 – czyli rzecz dotycząca naszego kraju. W rzeczywistości realnej nasz kraj znajduje się w stanie rozkładu. Obserwujemy rozkład struktur państwa, a jest to rezultatem pewnej gigantycznej operacji przeprowadzonej pod koniec XX wieku. De facto jako naród utraciliśmy suwerenność już w 1939 roku i od ponad 71 lat, aż po dziś dzień Polski nie ma. To, co mamy teraz możemy nazywać PRL bis lub według najnowszej poprawności: Polską Socjalistyczną Republiką Europejską (od 1 grudnia 2009 roku). Twór państwowy, z którym jesteśmy zmuszeni teraz walczyć to de facto obcy okupant polskiego narodu. Media, sądy, najważniejsze sektory gospodarki, korporacje, banki, infrastruktura, przedsiębiorstwa – to wszystko jest w rękach ludzi wrogich Polsce i Polskości, często w rękach ludzi opowiadających się za globalizmem bądź syjonizmem. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Celem ‘transformacji’ roku 1989 było po pierwsze: przetrwanie układu stricte komunistycznego, agentury, bezpieki itp w miarę nienaruszonej formie. Układ ten przetrwał w mediach, sądach, służbach, spółkach pośpiesznie prywatyzowanych przez speców od prywatyzacji. Szacuje się, że 99% prywatyzacji w Polsce odbyło się z naruszeniem prawa. Celem drugim ‘transformacji’ w 1989 roku było włączenie Polski w tryby globalizacji. Czyli na arenę naszego kraju wkroczyły międzynarodowe koncerny i banki, zaś nasi politycy zmienili wielkiego brata z Moskwy na syjonistyczny, ponadnarodowy krąg powiązań i koligacji znany z Zachodu. Polakom dano fałszywą iluzję wolności i pensję 1200 zł brutto. To nie zdarzyło się nawet w Grecji, gdzie dziś mówi się o tzw ‘pokoleniu 700 euro’. Układ przetrwał, zaś Polacy dalej są traktowani na własnej ziemi jako obcy, ewentualnie jak tania siła robocza.

  Bez zmiany obecnych elit nie ma mowy o budowie nowej Polski, nie ma mowy o wolności, a lepsza przyszłość dla nas i przyszłych generacji nie będzie możliwa. Ja jednak jestem spokojny. Obecny układ, jak pijawka sączący z nas życiodajne soki, zbiera na siebie gniew narodu, a z pewnością budzi się nasza świadomość. Oni też będą mieć swój Dzień Sądu. Rok 1989 i wydarzenia z nim związane z pewnością nim nie były. W dodatku, proces dekomunizacji, deubekizacji i odzyskiwania wolności został definitywnie zakończony w 1992 roku podczas tzw ‘nocnej zmiany’. Negatywnymi bohaterami nocnej zmiany byli: Lech Wałęsa, Donald Tusk, Stefan Niesiołowski, Waldemar Pawlak, Bronisław Geremek i inni. Większość z tych osób była narodowości żydowskiej, pod przybranymi, Polsko brzmiącymi nazwiskami.

  http://astral-projection.blog.onet.pl/PIKANTNY-SKANDAL-hazardowa-wym,2,ID403105467,n

 9. Bo to jest tysiącletnie dzielenie „tortu” ziemskiego, to biblijne … „czynienie sobie Ziemi poddanej” przez obrzezany „naród wybrany”, w ten sposób przymuszony do trzymania się „przymierza” i bezwględnego posłuszeństwa swoim militarnym faryzeuszom !!!

  Nowsza wersja – nasze kamienice wasze ulice (szubienice) !

  To szaleństwo ma metodę materialnej grabieży przed biblijne podatki dla „władców” , koszernej antymedycyny do „pokojowej” depopulacji i „prawne” cęgi z papieru dla „przestępców” politycznych czyli „heretyków” albo „czarownice”, niosących światło wiedzy w tym inkwizycyjnym tunelu strachu :

  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/19/odwagi-nie-bojmy-sie-papierowego-tygrysa/#comments

 10. Teraz jednoznaczne wyjaśnienie mojego umyślnego „błędu” ortograficznego w słowie „papierz” , bo już Marcin Luter tłumacząc grecko – hebrajską „biblię” wiedział o dalekozwrocznych zamiarach „ludu wybranego” umotywowanego „wolą” papierowego jahwe.

  Stanowisko „papieża” głównodowodzącego na papierze w krzyżackiej okupacji Ziemi i wszystkich ludów ją zamieszkujących nazwano zgodnie z prawdą „papierz” i przerobiono według jezuickiej ortografii na „papież”, żeby Słowianie nie załapali, że chodzi w tym wszystkim o „papierowego tygrysa”, który swoją „siłę” opierał wyłącznie na ślepej wierze niewolników w kawałki zabazgrane bredniami mitomanów i kleptomanów, z manią „wielkości” i z poczuciem bezkarności w ich „misji” dziejowej w „nawracaniu” świata do jedynie słusznej „religii” i mających za jedyne usprawiedliwienie swoich zbrodni „wolę boską” !

  Wcześniejsze pokolenia Niemców obyte z tradycją luterańskiego zrozumienia celów powstania „biblii” przynosiły ją też do akcji spalania „książek”, powstałych w porażonych syfilisem mózgach i też nieuleczalnie chorych na umyśle, duszy i ciele obrzezanych „literatów” opętanych ideologiczną „tradycją” przejęcia świata na swoją niepodzielną „własność” !

 11. Odkłamywać Historię, bo jak do tej pory „pisana” tylko na użytek „zwycięzców” zachwiało to jej przeinaczanie przez niezliczone tony papierowych kłamstw poczucie własnej wartości, godności i tożsamości RASOWEJ ARYJCZYKOW !!!

  Wiem, że to sformułowanie jest ostrym wstrząsem dla tych wytresowanych „tolerancyjną” cenzurą „religijną” i „szkolną”, ale właśnie takim „wykorzenionym” polecam poniższą książkę o dziejach naszego słowiańskiego świata sprzed czasów krzyżowej zarazy, sprzed jahwistycznego „potopu” wysokiej cywilizacji białej rasy aryjskiej, z której wszyscy pochodzimy !!!

  http://ksiegarnia.bellona.pl/?c=ksiazka&bid=8116

 12. Tak samo wygląda statystyczny Kowalski, jak jego niemiecki sąsiad, którzy odziedziczyli wspólnie śpiaczkę swych szanownych przodków :

  ” Jest to gigantyczna zorganizowana kryminalność i najwyższa zdrada, przeprowadzana przez istniejące syjonistycznie opanowane dyktatury partii, urzędników i mediów z ich korupcją i jej lobbizmem, które nie są reprezentacją niemieckiego narodu, lecz jest utajnionym syjonistycznym reprezentowaniem żydów i równocześnie zatajanym niszczeniem niemieckiego narodu, wysokiego stopnia wolnomularskich, syjonistycznych, albo jezuickich, najlepiej zamaskowanych w państwowych i religijnych urzędach i stanowiskach, jak i również w klasztorach i organizacjach charytatywnych, i po prawdzie we wszystkich konfesjach, wolnych kościołach i sektach.

  Zamiast odnieść się do karnego wniosku Gustla Mollath*, syjonistyczna prokuratura w Norymberdze uwięziła poszukiwacza Prawdy ( jak setki tysięcy innych poszukiwaczy Prawdy, którzy tą Prawdę publikowali, chcieli opublikować, albo zgłaszali do prokuratur) na siedem i pół roku w zamkniętej psychiatrii ( niektórzy do więzień), nie mniej spośród nich ulegali w nich przez tajne służby państwowe wypadkom, albo zrakowaceniu albo samobójstwom. Zeby w ten sposób do zatarcia wygrać na czasie w maskowaniu tych śladów sprawców, jednostek służb i ciągnących profity z tego kryminału gospodarczego i najwyższej zdrady”.

  „Das ist gigantische organisierte Kriminalität und Hochverrat, ausgeführt durch die bestehende zionistisch beherrschte Parteien-, Beamten- und Mediendiktatur mit ihrer Korruption und ihrem Lobbyismus, die keine Vertretung des deutschen Volkes ist, sondern eine verheimlicht zionistische Vertretung von Juden ist und gleichzeitig eine ZERtretung des deutschen Volkes, hochgradfreimaurerisch, zionistisch, oder jesusitisch, bestens getarnt in staatlichen und kirchlichen Ämtern und Würden, sowie in Klöstern und karitativen Einrichtungen, und zwar aller Konfessionen, Freikirchen und Sekten.

  Statt Gustl Mollaths Strafanzeige nachzugehen, sperrte die Nürnberger zionistische Staatsanwaltschaft den Wahrheitsfinder (wie Hunderttausende anderer Wahrheitsfinder, die die Wahrheit publizierten, publizieren wollten, oder Staatsanwaltschaften meldeten) siebeneinhalb (7 ½) Jahre lang in die geschlossene Psychiatrie (manche in Haft), nicht wenige wurden dort durch Staatsgeheimdienste verunfallt oder verkrebst oder ge-„selbst“mordet. Um so Zeit zu gewinnen zur Vernebelung, die Spuren zu den Tätern, Dienstleistern und Profiteuren dieser gigantischen Wirtschaftskriminalität und des Hochverrats zu beseitigen.”

  *Gustl Mollath – skazany na dożywocie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym po tym, jak zgłosił doniesienie do prokuratury o przekrętach banksterów. Po wielu protestach z zewnątrz został uwolniony.

  „KOWALSKI” OBUDZ SIE ZEBY CIEBIE W SNIE NIE SPRZEDANO !!!

  http://brd-schwindel.org/michel-wach-auf-das-man-im-schlaf-dich-nicht-verkauf/

 13. Nieustraszona, a co ty nas tu straszysz psychuszką i syjonistami z Niemiec? Dał się zamknąć, bo nie umiał / nie chciał się bronić. Podobno ty wiesz, jak pogonić psy systemu, żeby nie gryzły! Nie ma żadnej różnicy, czy do psychuszki prowadzą cię psy korporacji czy psy syjonistyczne. Na wszystkie sposób jest ten sam, a tobie tłumaczyć nie muszę, jaki. Przestań więc chrzanić o żydach i syjonistach, bo mnie to już nudzi.

 14. Zamiast donosić na banksterów należy się najpierw uwolnić osobiście z ich władzy i dać sąsiadom dobry przykład do naśladowania. Siedzenie w pierdlu jest niekonstruktywne. Banksterzy będą istnieć tak długo, jak długo będą istnieć idioci, którzy dają się im kroić. Gdyby ludzkość się przebudziła banksterzy mogliby jej skoczyć. Taka jest prawda.

 15. Astromaria ! Skoro urodziśmy się w tym bagnie, to przecież trzeba w końcu się dowiedzieć, jak do tego doszło i kto się za tym kryje ?

  I wiesz co ? Wkurzona jestem na moich przodków i jeszcze tych żyjących ze starszego pokolenia, że ich to wszystko gówno nadal obchodzi, chociaż narzekają, jak im to źle idzie, chociaż tyrali przez całe życie.

  Młode pokolenie z kolei by chciało, żeby im gołąbki wpadały same do gąbki, bo tak im się w dupach poprzewracało od „dobrobytu”, jakiego nie znali ich starzy.

  A najbardziej mnie wkurza, jak piszą o tym, że to albo „Niemcy”, albo „Rosjanie” są „winni” temu zamordyzmowi w Polsce, a tu nie dość, że podjudzanie między Europejczykami trwa, to nikt z nich nie chce się przyznać do tego, że brakuje mu cywilnej odwagi spojrzenia Prawdzie w oczy i nazwanie wspólnego wroga po imieniu.

 16. Nieustraszona: nie licz na to, że zmienisz świat. Ciesz się, jeśli uda ci się zmienić 1 osobę, a jeszcze bardziej, jeśli kilka. Ciesz się, że do mnie dotarło jak należy działać. Może zdarzy ci się jeszcze ktoś, kto się przebudzi. I tyle. Na więcej nie licz i nawet nie próbuj nikogo budzić na siłę.

  Ta planeta to padół łez. Żyją tu pogrążone w głębokiej ignorancji barany w ludzkiej skórze. Takie są fakty i tego nie zmienisz! Zamiast próbować z barana zrobić geniusza przemyśl sobie raczej, co ty tu robisz, dlaczego ty tu kiblujesz, w tym najniższym ze światów. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Kto nie zna przyczyny nie uleczy niczego!

  Ja widzę, że przebudziłaś się zupełnie niedawno i dlatego robisz taki rwetes. Mnie to nie dziwi. Jesteś jak skowronek, który obudził się o świcie i chciałby obudzić wszystkich innych, ale oni jeszcze się nie wyspali. Nie budź niewyspanego! To może być niebezpieczne! Jeśli niewyspanemu narobisz wrzasku nad uchem to się zerwie wściekły i walnie cię w głowę. Uszanuj to, że ktoś jeszcze się nie wyspał. Jak się wyśpi, to sam wstanie.

  W wolnej chwili poczytaj sobie Thorwalda Dethlefsena, ten autor wyjaśni ci, dlaczego nie należy robić nadmiernego szumu wokół swojej osoby.

 17. Mario!
  Na ostatnie Twoje stwierdzenie pieknie odpowiada jeden z rysunków Nieustraszonej pokazujący stado [baranów] i gościa z batem – pamietasz chyba go!
  Jeśli chodzi o odfałszowywanie historii to faktycznie jest tu wiele do zrobienia

  Zwracam wam uwagę na cesarstwo Rzymskie – potegę starożytnej Europy. Podbiło Galię, Brytanię,Trację, walczyło z Germanami a – ze Słowianami handlowało!
  Czy ktos kiedyś zastanowił się – dlaczego potęga taka jak Rzym nie przyszła – nie podbiła i nie brała sobie tak porządanego bursztynu jak swoje?
  Odpowiedź zapewne jest banalnie prosta! – bali się, albo spróbowali i dostali w dupę! Słowianie wtedy byli już dobrze zorganizowanym potężnym państwem. Zorganizowani byli na cos w rodzaju republiki gdzie decyzje w ważnych sprawach podejmowane były wspólnie przez głosowanie. [Tu niewłaściwe stwierdzenie bo tak doprawdy tak długo tłumaczono dopuki nie zrozumieli wszyscy metody postętowania] Posiadali własne wierzenia i pismo. Pamiętacie z Krzyżaków [wici]? to własnie był rodzaj pisma węzełkowego który został przekształcony w ryty podobne do runów!
  Żyli pokojowo ale byli w stanie wystawić wielką dobrze uzbrojoną i zorganizowaną armię. Rzymianie dobrze wiedzieli że nie dadzą sobie rady i woleli pokojowo współźyć z sąsiadem. Gdyby to było tak jak opisano w średniowiecznych tekstach [że to rozproszone po borach nieliczne osady] – co za problem wysłac legion żeby obsadził istniejące stanice przy bursztynowym szlaku. Tego nie zrobiono bo nie było potrzeby chronic kupców – handel przebiegał bez problemu – czyli ktos trzymał nad tym pieczę i ktos zbudował te drogi i stanice.
  Czasy gdy niby powstała polska państwowość też wiele nam mówią. Teraz akurat nie pamiętam co to był za wypis robiony na rzecz germańskiego cesarza z VIIIw a właściwie przez jego szpiegów. Opisuje on kraine na wschód od Odry i pisze wprost że władca jej ma 20000 grodów. To na tamte czasy potega! i dlatego obawiali sie jej ruszać. Mieszko wszedł w układy z sąsiadami i widząc nadchodzące zagrożenie ze strony chrześciaństwa postanowił przyjąć chrzest [ale na własnych warunkach]. Dlatego chrzczono go według tradycji Bizantyjskiej a nie Rzymskiej. Jednak ja uznaję że to był jego błąd bo mógł zawierać układy militarne ale nie polityczno religijne. Przecież niedługo po tym Bolesław Śmiały osobiście zabił biskupa Stanisława który zdradził jego jako Króla. [Kościółkowi] ukrywają ten fakt ile się da i zrobili go świętym – a powinien być ściętym za wiarę
  Duzo tego jest, ale sumując. Jak już chrześciaństwi rozsiadło się w polsce [ do spółki z żydami]
  Napisało jak to w zwyczaju zwyciężców swoją historię, gdzie pominięto i zdeptano wszystkie osiągnięcia SŁOWIAN
  Powinniśmy sobie o nich przypomnieć i być ponownie z nich dumnymi

  Pozdrawiam Bogdan

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.