Leczenie homeopatyczne w Unii Europejskiej

Wszystkim domorosłym „racjonalistom” w krótkich majteczkach i pseudo-intelektualnym oszołomom o bardzo malutkim rozumku zalecam dokładne zapoznanie się z treścią poniższego artykułu. Z faktami się nie dyskutuje, fakty przyjmuje się po prostu do wiadomości.

Wściekłym kundlom uważającym siebie samych za „racjonalistów” i oszczekującym mnie na swoich blogach mam do powiedzenia tylko jedno: Polska nie ma inteligencji z prawdziwego zdarzenia! Jak powszechnie wiadomo kolejni najeźdźcy stawiali naszą elitę intelektualną pod murem i traktowali ją jak tarczę strzelniczą. Zdarzyło się to nie raz i nie dwa, a tragiczne skutki tych działań obserwujemy na co dzień pod postacią prymitywnych nagonek na wszystkich, którzy mają odwagę myśleć samodzielnie i zachowywać niezależność światopoglądową (przykładem może być niesławny „List w obronie rozumu”, ze zdumieniem przyjęty przez Ministerstwo Edukacji). Obecna „elita intelektualna”, czyli wykładowcy wyższych uczelni, to niegdysiejsi studenci z czasów komunizmu, przyjmowani na studia dzięki punktom preferencyjnym, przyznawanym za „słuszne”, czyli robotnicze i chłopskie pochodzenie. To ludzie bez tradycyji, intelektualni nuworysze – co widać, słychać i czuć, gdy słucha się „ekspertów” wypowiadających swoje „głębokie przemyślenia” w Radiu TokFM.

Polska inteligencja praktycznie (z nielicznymi wyjątkami) nie istnieje. My mamy tylko półinteligentów z naboru, których ktoś kiedyś jakże słusznie nazwał „wykształciuchami”. Ja to określam jako inteligenckie nuworyszostwo. Tak jak nowobogaccy nie mają za grosz kultury i dobrego smaku, tak inteligenccy nuworysze nie mają pojęcia, czym jest prawdziwa mądrość, wiedza i kultura duchowa.

Wielbiciele sławnego artysty cyrkowego, wybitnego specjalisty od wyciągania królików z kapelusza i innych racjonalistycznych sztuk pięknych i uwaga!!! nie posiadającego stosownego wykształcenia, ale robiącego ostatnio w branży naukowej, Jamesa Randi proszeni są o UWAŻNE przeczytanie tego tekstu.

Poniższy tekst pochodzi ze strony Vimena.

———————————–

Lek. med. Joanna Koniorczyk

AUSTRIA

Regulacje prawne

W Austrii leczyć homeopatycznie mogą jedynie lekarze.

W paragrafie 1.2 Federalnego Prawa Medycznego czynności medyczne zdefiniowane jako „wszelkie działania oparte na wiedzy medyczno-naukowej, prowadzone bezpośrednio lub pośrednio na istotach ludzkich” mogą wykonywać tylko lekarze.

Artykuł 184 Kodeksu Karnego stanowi, że osoby nieuprawnione, podejmujące czynności medyczne zastrzeżone dla lekarzy, podlegają karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy wzwyż.

W praktyce prawo to jednak nie jest przestrzegane w odniesieniu do medycyny naturalnej.

Zgodnie z Prawem o Służbie Zdrowia w szpitalach mogą być stosowane jedynie metody rozpoznane naukowo. Metody tak rozpoznawane przez Narodowy Komitet Medyczny Austrii to: akupunktura, homeopatia, terapia neuralna i chiropraktyka.

W Austrii nie ma szpitala homeopatycznego, ale regularne konsultacje homeopatyczne odbywają się w pięciu szpitalach alopatycznych w Wiedniu oraz Klagenfurcie.

Edukacja

Naczelna Rada Lekarska w Austrii wydaje dyplomy, rozpoznawane jako oficjalne umiejętności medyczne w dziedzinach takich jak: homeopatia, akupunktura, terapia manualna i terapia neuralna.

Narodowy Związek Lekarzy rozpoznaje egzamin na tytuł „Lekarza Homeopaty„, uzyskiwany po 3-letnim kursie.

W Austrii istnieje tylko jedna Akademia Medycyny Holistycznej.

Refundacja świadczeń

Ubezpieczenia publiczne refunduje tylko metody dowiedzione naukowo. Generalnie terapie naturalne nie są refundowane, wyjątek zrobiono dla homeopatii, masażu i balneoterapii. Wyjątki są robione również w sytuacjach, gdy medycyna akademicka nie jest skuteczna, a leczenie alternatywne może przynieść ulgę.

Prywatne ubezpieczenia zwracają koszty leczenia homeopatycznego.

BELGIA

Regulacje prawne

Monopol na leczenie został wprowadzony ustawowo przez Ustawę o Praktykowaniu Medycyny w 1967 r. W akcie tym praktykowanie medycyny, w które włączone są diagnostyka, leczenie, przepisywanie leków, zabiegi chirurgiczne i profilaktyka, jest domeną wyłącznie dyplomowanych lekarzy.

Po interwencji Komisji Europejskiej, odnośnie konieczności uregulowania zasad praktykowania medycyny komplementarnej i alternatywnej, rząd belgijski zwrócił się z prośbą do Federalnego Departamentu Zdrowia Publicznego celem wypracowania odpowiednich regulacji. 29 kwietnia 1999 r Parlament Belgijski zatwierdził nowe prawo. W listopadzie 1999 zostały wydane przepisy wykonawcze do nowej ustawy.

Artykuł 2 nowej ustawy wprowadza regulacje dotyczące homeopatii, chiropraktyki, osteopatii i akupunktury i daje możliwość uznania innych metod medycyny komplementarnej.

Artykuł 3 ustanawia komisje doradcze, zajmujące się przestrzeganiem prawa w zakresie medycyny komplementarnej, reguluje rejestrację praktyk, członkostwo w organizacjach, ubezpieczenia, dla profesjonalistów z tej dziedziny, określa przepisy dotyczące reklamy i ograniczenia działań medycznych.

Terapeuta, chcący zarejestrować działalność, musi udowodnić swoje umiejętności zawodowe i wykazać, że jego działanie ma potencjalnie pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów.

Artykuł 6, paragraf 1 określa wymagania dla komisji – musi w niej zasiadać co najmniej 5 lekarzy medycyny, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być lekarzem ogólnym lub rodzinnym, oraz pięciu terapeutów medycyny komplementarnej, nominowanych przez oficjalnie rozpoznane organizacje zawodowe. Komisja, zgodnie z artykułem 6 par. 2 jest również predestynowana by wdrożyć systemy kontrolne oraz kodeks etyki zawodowej.

Zgodnie z artykułem 8 praktyka medycyny komplementarnej/ alternatywnej dozwolona jest jedynie, gdy terapeuta posiada licencję wydaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z artykułem 9 praktyk medycyny komplementarnej/ alternatywnej obowiązany jest prowadzić kartotekę dla każdego pacjenta. Terapeuci, nie będący lekarzami, są obowiązani przed rozpoczęciem leczenia uzyskać od pacjenta ostatnią diagnozę medyczną. Jeżeli pacjent odmawia udania się do lekarza przed spotkaniem z terapeutą medycyny komplementarnej, musi poświadczyć to na piśmie. Terapeuta obowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, by nie pozbawić pacjenta dostępu do koniecznych usług medycznych. Co za tym idzie, terapeuci, nie będący lekarzami, mają obowiązek informowania lekarzy o zdrowiu ich pacjentów. Za zgodą pacjenta, terapeuci mogą prosić o radę i pomoc w prowadzeniu leczenia innych terapeutów.

Złamanie prawa – zwłaszcza praktykowanie medycyny komplementarnej/ alternatywnej bez licencji lub leczenie pacjenta bez uzyskania diagnozy lekarskiej lub oświadczenia pacjenta, że ponosi ryzyko leczenia komplementarnego bez diagnozy – grozi utratą prawa wykonywania zawodu.

Edukacja

Szkoły medyczne w Belgii nie prowadzą zajęć z medycyny komplementarnej.

Homeopatia nauczana jest na Belgijskim Wydziale Homeopatii, zgodnie z programem Europejskiego Komitetu do Spraw Homeopatii.

Refundacja świadczeń

System państwowych ubezpieczeń zdrowotnych nie zwraca kosztów medycyny komplementarnej, chyba że uprawiana jest ona przez lekarzy – wtedy pacjenci otrzymują częściowy zwrot kosztów. Niektóre dziedziny medycyny komplementarnej objęte są ubezpieczeniem prywatnym.

FRANCJA

Regulacje prawne

We Francji tylko lekarze mogą leczyć homeopatycznie.

Zgodnie z Artykułem L 372 Kodeksu Zdrowia Publicznego nielegalnie praktykują medycynę osoby inne niż dyplomowani lekarze, zajmujące się leczeniem chorób prawdziwych i domniemanych lub które wykonują działalność uznaną za procedurę medyczną.

Osoby, które chcą otrzymać prawo wykonywania zawodu lekarza muszą mieć dyplom uniwersytecki – francuski, tunezyjski, marokański lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, oraz uzyskać rejestrację w Lekarskim Związku Zawodowym.

Edukacja

Francja oferuje największy wybór szkoleń w ramach publicznego systemu szkolnictwa. Homeopatia jest nauczana na wydziały medycznych na 7 uniwersytetach w Besançon, Bordeaux, Lilie, Lyonie, Limoges, Marsylii, Paryżu-Bobigny, Poitietrs oraz w szkołach prywatnych.

Jedną z takich wiodących szkół tego typu jest Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii, CEDH (Centre d’Enseignement et de Développement de 1’Homéopathie), które co roku szkoli ponad 2500 lekarzy w dwudziestu krajach.

Od 1990 r można uzyskać dyplom uniwersytecki w zakresie medycyny naturalnej, oficjalnie rozpoznawany przez Francuską Radę Lekarską – dotyczy on akupunktury, osteopatii i homeopatii.

Terapie te nie są jednak uznawane za specjalności medyczne.

Przykładowo na Uniwersytecie w Paryżu szkolenie trwa 3 lata (8 seminariów w każdym roku). Po ukończeniu otrzymuje się Dyplom Uniwersytecki Homeopatii. Szkolenie jest dostępne dla lekarzy, farmaceutów, chirurgów-dentystów, weterynarzy oraz położne.

O międzyuczelniany dyplom w zakresie leczenia metodą homeopatii – wydawany przez Wydziały Medyczne uniwersytetów Bordeaux II, Limoges i Poitiers i ustanowiony w 1982 roku przez Profesora R. Quilichini’ego i Doktora Denisa Demarque’a – mogą ubiegać się studenci ostatniego roku medycyny oraz lekarze praktykujący zainteresowani pogłębieniem wiedzy o tej metodzie leczenia.

Pierwszy stopień nauczania obejmuje prezentację zasad homeopatii i jej zastosowanie w chorobach o ostrym przebiegu. Mogą uczestniczyć w nim także farmaceuci i położne. Program nauczania drugiego stopnia, adresowanego wyłącznie do lekarzy, ukierunkowany jest na zagadnienia kliniczne i możliwości stosowania leczenia homeopatycznego w ramach poszczególnych specjalizacji medycznych (laryngologia, dermatologia, ginekologia itd.). W programie są przewidziane zajęcia w formie ćwiczeń.

Na Uniwersytecie w Bobigny od 1982 r istnieje Wydział Medycyny Naturalnej. Tam też wydawane są dyplomy z zakresu homeopatii, osteopatii, auriculoterapii, naturopatii, oligoterapii i mezoterapii.

Szpitale homeopatyczne

We Francji, są cztery szpitale, w których można uzyskać konsultację lekarza homeopaty (dwa w Lyonie, Bordeaux oraz Paryżu). Można tam uzyskać konsultacje w zakresie wielu specjalności: ginekologii, pediatrii, gastroenterologii itd.

Refundacja świadczeń

Zarówno państwowy jak i prywatny system ubezpieczeń pokrywa niektóre formy terapii naturalnych. Leczenie homeopatyczne jest refundowane – wizyty są refundowane w 50%. Leki homeopatyczne również są refundowane.

HISZPANIA

Regulacje prawne

Homeopatia w Hiszpanii jest znana od początku XIX wieku. Pierwszy homeopatyczny szpital powstał w 1878 roku w Madrycie. Medyczna Akademia Homeopatyczna powstała w 1890 roku w Barcelonie.

W Hiszpanii leczenie homeopatyczne mogą prowadzić tylko lekarze po uzyskaniu licencji.

W 1997 roku w Katalonii powstał Kodeks Medycznej Etyki Zawodowej. W artykule 44 tego kodeksu jest napisane, że lekarze stosujący medycynę komplementarną muszą informować pacjentów o konieczności kontynuowania leczenia allopatycznego oraz o niekonwencjonalnym charakterze tego rodzaju terapii.

Ponadto lekarze stosujący metody komplementarne muszą koordynować to leczenie z lekarzem allopatą.

Medyczna Rada Lekarska w Katalonii chce, aby homeopatia była oficjalnie uznana częścią medycznego leczenia.

Szkolenie

Homeopatia jest nauczana na Uniwersytetach od 1993 roku w Barcelonie, Sevilii, Valladolid, Murcia w ramach podyplomowych szkoleń. Szkolenie jest 2 letnie i jest dostępne dla lekarzy. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Dyplom Uniwersyteckiego Specjalisty w Homeopatii. Niektóre uniwersytety oferują podyplomowe szkolenia dla farmaceutów i weterynarzy.

Refundacja świadczeń

W Hiszpanii są dwa szpitale prowadzące leczenie homeopatyczne (w Barcelonie i Madrycie).

Leki homeopatyczne nie są refundowane.

Tylko niektóre prywatne ubezpieczenia refundują koszty leczenia.

HOLANDIA

Regulacje prawne

Od 1993 r. kiedy to Ustawa o Praktyce Medycznej została zastąpiona Ustawą o Profesjonalnej Indywidualnej Opiece Zdrowotnej, nie-lekarzom wolno uprawiać medycyny alternatywnej/ komplementarnej.

Nowa ustawa weszła w życie 1 grudnia 1997, nadając status prawny nie-lekarzom uprawiającym terapie naturalne: mogą oni praktykować medycynę, z wyłączeniem procedur zastrzeżonych dla lekarzy. Pogwałcenie tego prawa jest karane. Procedury zarezerwowane dla lekarzy to: chirurgia, ginekologia i położnictwo, cewnikowanie i endoskopia, iniekcje i nakłuwanie, znieczulanie, procedury związane z użyciem substancji radioaktywnych i promieniowania jonizującego, kardiowersja, defibrylacja, elektrowstrząsy, lithotrypsja i sztuczne zapłodnienie.

Istnieje oficjalny rejestr, w którym kwalifikowani lekarze homeopaci, fitoterapeuci, praktycy terapii manualnej, uzdrawiania paranormalnego, akupunktury, dietetycy, naturopatii i medycyny antropozoficznej mogą zostać zarejestrowani tylko po spełnieniu określonych prawem warunków. Taka rejestracja daje im prawo do praktykowania pod chronionym prawem tytułem. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji w tej grupie zawodowej.

Szkolenie

Zgodnie z wytycznymi Holenderskiej Rady ds. Zdrowia wyznaczone są instytucje, uprawnione do organizowania kursów w zakresie medycyny komplementarnej/alternatywnej. Wyznaczono też standardy edukacyjne i standardy prowadzenia praktyk oraz ustanowiono narodowy system rejestracji.

Około 60% członków organizacji, zrzeszających praktyków medycyny komplementarnej/alternatywnej, przeszło szkolenie medyczne. Najczęściej są to lekarze, fizykoterapeuci lub pielęgniarki.

Są to kursy podyplomowe trwające od 1- 4 lat.

Osoby nie posiadające przygotowania medycznego mogą podjąć studia na jednej z trzech działających akademii medycyny naturalnej, oferujących trzyletnie pełnoczasowe kursy trwające od 3 do 4 lat.

Rejestracja praktyk musi być odnawiana co 5 lat na podstawie dowodów uczestnictwa w szkoleniach ciągłej edukacji zawodowej. Komitet dyscyplinarny monitoruje i kara niezgodną z przepisami działalność.

Refundacja świadczeń

Oficjalnie refundowane są jedynie świadczenia w zakresie homeopatii i antropozofii, jednakże prywatne ubezpieczalnie refundują często wszelkie zabiegi w zakresie medycyny naturalnej. 2/3 populacji posiada ubezpieczenie prywatne.

Ubezpieczenia prywatne od 1988 r pokrywają homeopatię, akupunkturę i terapie manipulacyjne jako część pakietów dodatkowych, jednakże na ogół tylko pod warunkiem, że usługi te są świadczone przez lekarzy.

IRLANDIA

Regulacje prawne

Regulacjami dotyczącymi zawodów medycznych zajmuje się Rada Medyczna.

Lekarze nie mają monopolu na leczenie, mogą to też robić nie-lekarze (z wyjątkiem leczenia chorób wenerycznych, położnictwa, przepisywania leków na recepty, wykonywania znieczuleń, wydawania świadectw zgonu, występowania w sądzie jako biegli).

Nie istnieją regulacje odnośnie osób praktykujących medycynę naturalną.

Szkolenie

Nie istnieją programy szkoleniowe odnośnie medycyny naturalnej.

Refundacja świadczeń

Refundowane w całości, o ile wchodzą w zakres praktyki lekarskiej.

LUKSEMBURG

Regulacje prawne

W Luksemburgu tylko lekarze mogą praktykować medycynę. Artykuł 7 Prawa z 1998 roku mówi, że osoby bez wymaganych kwalifikacji, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem mogą być ścigane sądownie.

Nie-lekarze używający metod komplementarnej, alternatywnej medycyny są regularnie ścigani.

Akademia Medyczna jest jednoznacznie przeciwna praktykowaniu CAM w Luksemburgu, uważa lekarzy CAM za oszustów. Jednak członkowie Parlamentu są przychylnie nastawieni do oficjalnego uznania metod CAM, w tym homeopatii).

Refundacja świadczeń

Z metod alternatywnych jedynie koszty leczenia homeopatycznego są zwracane w 80 %. Prywatne ubezpieczenia nie zwracają kosztów leczenie homeopatycznego.

ŁOTWA

Regulacje prawne

Homeopatia na Łotwie jest obok akupunktury najbardziej popularną terapią medycyny alternatywnej.

Od 1994 roku homeopatia oraz akupunktura mają status specjalizacji medycznych równy innym specjalizacjom medycyny allopatycznej.

Na Łotwie legalnie leczyć metodami medycyny alternatywnej mogą jedynie lekarze po specjalnych kursach, zdaniu egzaminu i otrzymaniu licencji, która jest ważna 5 lat. Lekarze, którzy prowadzą leczenie komplementarne, alternatywne takie jak homeopatia, akupunktura, refleksoterapia, irydologia, magnetoterapia, fitoterapia, laseroterapia naturopatia, biofeedback, Ci Gun oraz Su Jok są pod nadzorem Komisji, w skład której wchodzą członkowie Medycznego Towarzystwa Republiki Łotwy.

Państwowy Kodeks zakazuje nie-lekarzom praktykowanie jakichkolwiek form leczenia.

Refundacja świadczeń

Generalnie ubezpieczenia nie pokrywa leczenia metodami CAM wyjątek stanowią homeopatia i akupunktura, które od czasu uznania za specjalizacje medyczne tj. od roku 1994 są refundowane przez państwowe ubezpieczenie.

Od 1998 roku dwa towarzystwa ubezpieczeniowe Balta i Parex zwracają 2/3 kosztów związanych z leczeniem metodami CAM. (homeopatia, akupunktura, elektroakupunktura, irydologia, biorezonans).

NIEMCY

Regulacje prawne

W Niemczech lekarze nie mają monopolu na uprawianie medycyny. W związku z tym mogą ją uprawiać także nie-lekarze tzw. Heilpraktikerz.

Niemniej jednak, prawo stanowi ograniczenia odnośnie niektórych procedur medycznych. Jedynie dentyści mogą prowadzić leczenie stomatologiczne. Jedynie lekarze mogą leczyć zaburzenia seksualne, wykonywać znieczulenie miejscowe lub ogólne, praktykować położnictwo i ginekologię, zlecać i wykonywać zdjęcia rentgenowskie, dokonywać biopsji i wydawać certyfikat zgonu. Złamanie prawa jest karane.

Do uzyskania tytułu lekarza niezbędny jest dyplom uniwersytecki w zakresie medycyny, doświadczenie praktyczne, licencja (prawo wykonywania zawodu) i świadectwo medyczne o braku chorób psychicznych, zakaźnych i uzależnienia od narkotyków.

Licencjonowani Heilpraktikerzy mogą praktykować medycynę z wyłączeniem określonych procedur medycznych.

By uzyskać licencję Heilpraktikera kandydat musi mieć ukończone 25 lat, mieć obywatelstwo niemieckie lub Unii Europejskiej, ukończyć szkołę podstawową, mieć nienaganną reputację, gwarantującą prowadzenie praktyki w sposób profesjonalny, mieć zaświadczenie lekarskie o braku chorób zakaźnych, psychicznych i uzależnienia od narkotyków, zdać egzamin przed komisją medyczną, udowadniając iż posiada wiedzę i zdolności wystarczające do tego, by mógł praktykować jako Heilpraktiker, oraz że metody lecznicze, jakie stosuje nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie publiczne. Egzamin weryfikuje podstawową znajomość anatomii, fizjologii, higieny, patofizjologii, zasad aseptyki, diagnozy, regulacji prawnych w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza dotyczących chorób zakaźnych i epidemicznych.

Szkolenie

W standardowym programie uczelni medycznych znajdują się podstawy naturalnych metod terapeutycznych – uczelnie zobligowane są do sprawdzenia wiedzy studentów w tym zakresie. Studenci także mogą zrobić podyplomową specjalizację w zakresie medycyny komplementarnej/ alternatywnej.

Niemiecki federalny Związek Heilpraktikerów organizuje w 29 miastach Niemiec specjalne kursy dla osób, pragnących uzyskać ten tytuł. Trening trwa 350 godzin w ciągu 3 lat.

Tytuł „Lekarza Homeopaty” jest w Niemczech chroniony prawem. Izba Medyczna przyznaje ten tytuł po 3 -letnim kursie. Odbywają się także zaawansowane kursy dla nauczycieli homeopatii. Homeopatia oficjalnie wykładana jest na Uniwersytetach w Berlinie, Dusseldorfie, Hannoverze i Freiburgu.

Refundacja świadczeń

W Niemczech zarówno ubezpieczenie społeczne jak i prywatne obejmują te same procedury medyczne. Refundowane są niektóre terapie alternatywne/ komplementarne, i jest tendencja by refundacja obejmowała coraz więcej rodzajów leczenia. Mimo, iż prawo do zwrotu tych kosztów nie jest gwarantowane konstytucyjnie, ustanowiono następujące kryteria refundacji kosztów leczenia komplementarnego:

 • Jeżeli nie istnieje leczenie akademickie, gwarantujące wyleczenie danej choroby lub zmniejszenia bólu o nieznanej etiologii (np. w stwardnieniu rozsianym i w pewnych formach raka) – zastosowanie medycyny komplementarnej/alternatywnej jest refundowane, pod warunkiem że leczenie ma minimalną szansę na powodzenie, niezależnie od tego metoda jest dowiedziona naukowo czy nie.
 • Jeżeli etiologia choroby jest znana, jednak nie ma dla niej leczenia akademickiego, zezwala się na zastosowanie medycyny komplementarnej/alternatywnej, pod warunkiem minimalnej szansy powodzenia terapeutycznego, zgodnego z etiologią. To samo ma zastosowanie do przypadków, w których medycyna akademicka nie odniosła sukcesu.
 • Jeżeli osiągalne jest zarówno leczenie akademickie, jak i komplementarne, ale leczenie akademickie ma silne efekty niepożądane lub niesie ryzyko dla pacjenta, refunduje się leczenie komplementarne. Niemniej jednak, w tych wypadkach należy rozważyć zarówno ryzyko jak i ekonomikę leczenia.
 • Jeżeli pacjent ma do wyboru leczenie akademickie i komplementarne o tym samym profilu bezpieczeństwa, ma prawo do wyboru mniej kosztownego.

Lek antropozoficzne, fitoterapeutyki i leki homeopatyczne są refundowane.

Zgodnie z artykułem 92 ustęp 1 i 135 ust. 1 Sozialgestezbuch leczenie eksperymentalne musi być przydatne i bezpieczne – wówczas może zostać zrefundowane.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszta leczenia przez Heilpraktikerów.

SZWECJA

Regulacje prawne

Z badania z 1989 roku wynika, ze 20% dorosłych osób korzystało z CAM. 40 % z nich wybrało CAM z powodu niezadowolenie z Narodowej Opieki Zdrowotnej. Homeopatia jest druga po chiropraktyce najczęściej używaną formą medycyny alternatywnej.

W Szwecji mogą leczyć lekarze i nie-lekarze.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o kompetencji z 1984 roku i Ustawie o Opiece Medycznej z 1996 roku także nie-lekarze mogą leczyć w wyłączeniem pewnych procedur. Osoby nie będące lekarzami, które naruszą zdrowie pacjenta mogą być oskarżone o szarlatanizm stanowiący niebezpieczeństwo dla zdrowia. Mogą stracić prawo wykonywania zawodu.

Leki homeopatyczne są legalnie produkowane i sprzedawane.

Szwedzki parlament powołał Komisję do Spraw Medycyny Alternatywnej.

Apteki homeopatyczne są w Göteborg i Stockholmie.

Szkolenie

Większość homeopatów praktykujących w Szwecji uczy się w prywatnych szkołach. Są 3 takie szkoły w Szwecji. Jest także czteroletni podstawowy kurs nauczany przez wykładowców z Upsalii.

W Szwecji działa jedyna organizacja zrzeszająca i szkoląca lekarzy homeopatów (Svenska Akademin För Klassiskt Homeopati http://www.sakh.org. Powstała w 1985 roku. Jest ona członkiem ECH. Aby być jej członkiem trzeba posiadać wykształcenie medyczne i homeopatyczne. Organizacja zrzesza 100 członków. Autoryzowany homeopata musi mieć minimum 2 lata praktyki oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej.

Nauka homeopatii obejmuje ok. 1000 h. wykładowych.

Zdecydowanie częściej niż lekarze homeopatię praktykują weterynarze.

Refundacja świadczeń

Leczenie homeopatyczne nie jest refundowane.

WIELKA BRYTANIA

Status prawny homeopatii

W 1950 r rząd nadał oficjalny status homeopatii, poprzez Ustawę o Fakultecie Homeopatii.

Ustawa o Fakultecie Homeopatii uprawnia Fakultet Homeopatii do szkolenia, egzaminowanie i wydawania dyplomów Homeopaty lekarzom i innym zawodom medycznym.

W Wielkiej Brytanii leczenie homeopatyczne jest częścią Narodowej Opieki Zdrowotnej (National Helth Service) od 1948 roku. Kolejne rządy zapewniają, że tak długo, jak długo istnieje zapotrzebowanie na leczenie komplementarne/alternatywne, tak długo pacjenci będą mieli do niego dostęp.

W tym kraju mogą leczyć homeopatycznie lekarze i nie-lekarze.

Praktycy medycyny komplementarnej/alternatywnej, nie będący lekarzami, muszą być zrzeszeni w jednej z organizacji zawodowych. By uzyskać prawo wykonywania zawodu muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności zawodowej i przestrzegać kodeksu etyki zawodowej.

Mimo iż nie-lekarze praktykujący medycynę alternatywną/komplementarną są tolerowani przez prawo, jedynie lekarze posiadający dyplom uniwersytecki są rozpoznawani oficjalnie.

Prawo do praktykowania medycyny bez statusu formalnego jest w Wielkiej Brytanii gwarantowane przez British Common Law (Brytyjskie Prawo Powszechne). Prawo to chroni indywidualną wolność wykonywania czynności medycznych, które nie są zakazana poprzez Akt Parlamentu. Nie-lekarze, mimo pewnych restrykcji i pod warunkiem, że nie łamią Ustawy Medycznej z 1983 r., mogą praktykować medycynę włącznie z drobnymi zabiegami chirurgicznymi, prowadzonymi za zgodą pacjenta. Niemniej jednak, jeśli czynności te przyniosą pacjentowi szkodę, nie-lekarze podlegają karze zgodnie z prawem o zaniedbaniu. W przypadku, gdy pacjent umrze, mogą zostać skazani za nieumyślne zabójstwo. Kary te nie dotyczą lekarzy.

Zgodnie z Ustawą o Chorobach Wenerycznych z 1917 r. i Ustępem 4 Ustawy o Nowotworach nie-lekarzy obowiązują ograniczenia w leczeniu. Nie-lekarze nie mogą podejmować pewnych działań medycznych, praktykować wyszczególnionych zawodów czy używać niektórych tytułów. Jedynie zarejestrowani lekarze mogą leczyć nowotwory, cukrzycę, padaczkę, jaskrę i gruźlicę; przepisywać leki na recepty; wykonywać pewne czynności medyczne np. aborcję lub leczyć choroby weneryczne.

Ustawa o Zdrowiu z roku 1999 dopuszcza dwie opcje, odnośnie rejestracji nie-lekarzy uprawiających medycynę naturalną. Pierwsza z nich zakłada rejestrację przez organizację zwaną Towarzystwem Homeopatycznym. Druga to przystąpienie do Rady Profesjonalistów Medycznych; członkostwo w Radzie daje ochronę tytułu zawodowego.

Lekarze, kierujący pacjentów na leczenie do nie-lekarzy, pozostają za nich odpowiedzialni. Ustawa Medyczna z 1972 r nie reguluje form terapii, które mogą być prowadzone przez lekarzy – co pozwala na dowolne zastosowanie metod medycyny komplementarnej/ alternatywnej.

Warto zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii oprócz poparcia rządu homeopatia jest również popierana przez rodzinę królewską.

Sam książę Karol otwarcie mówi o swoim zamiłowaniu do homeopatii; kiedy w 1970 roku oficjalnie wyraził swoją pozytywną opinię na ten temat wiele osób krytykowało go za atak na medycynę zachodnią.

Od tego czasu jednak co piąta osoba skorzystała z leczenia homeopatycznego, a 3 społeczeństwa chcą ja widzieć jak dotychczas w Narodowym Systemie Opieki Zdrowotnej.

Ponadto najnowszy raport przygotowany przez fundację pod patronatem księcia Karola pokazuje, że homeopatia powinna być szerzej dostępna w Narodowym Systemie Opieki Zdrowotnej, ponieważ jest to korzystne zarówno dla pacjentów jak i dla ekonomii.

W raporcie napisano, że pacjenci leczeni homeopatycznie wymagają 30% wizyt lekarskich mniej, a ich leczenie jest o 50 % tańsze.

Homeopatia nie jest uznawana jako specjalizacja, dlatego też nie ma specjalisty krajowego.

Mimo iż nie-lekarze praktykujący medycynę alternatywną/komplementarną są tolerowani przez prawo, jedynie lekarze posiadający dyplom uniwersytecki są rozpoznawani oficjalnie.

Wg ostatnich badań około 40% lekarzy w Wielkiej Brytanii kieruje swoich pacjentów do lekarzy medycyny komplementarnej w tym homeopatii.

W 2000 roku przy współudziale Departamentu do Spraw Zdrowia, Fundacji do Spraw Medycyny Alternatywnej oraz Narodowego Stowarzyszenie do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej powstał dokument-przewodnik skierowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej określający wskazania do korzystania z poszczególnych rodzajów medycyny alternatywnej. Omówiono tam następujące terapie: akupunkturę, chiropraktykę, homeopatie, hipnoterapię, aromatoterapię oraz osteopatię

W dokumencie zawarte są informacje dotyczące zasad kierowania pacjentów na poszczególne rodzaje terapii (opisano opierając się na dostępnych badaniach naukowych, kto najbardziej skorzysta z danego rodzaju terapii).

Ponadto dokument wskazuje kwalifikacje, jakie powinna posiadać osoba, do której lekarz POZ kieruje pacjenta, wskazuje adresy szkół kształcących w danej dziedzinie oraz nazwy organizacji zrzeszających praktyków w danej dziedzinie.

Szpitale homeopatyczne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii istnieje 6 homeopatycznych szpitali: w Londynie (Królewski Homeopatyczny Szpital), Glasgow(1914), Bristolu (1925), Tunbridge Wells (1890), Liverpolu (1937), Manchester (1860).

* Największy z nich jest szpital w Glasgow. W szpitalu konsultowanych jest 500 pacjentów rocznie. Na oddziale pracuje 4 lekarzy na cały etat; 12 lekarzy w części ambulatoryjnej, 2 etaty szkoleniowe.

Szpital zbudowany został z prywatnych datków zbieranych przez 60 lat. Budynek szpitala znajduję się na terenie szpitala uniwersyteckiego; lekarze pracujący w tym szpitalu proszeni są na konsultacje na inne oddziały. Obecnie szpital ma 15 łóżek; pokoje są jedno i trzyosobowe. Budynek szpitala oraz wnętrza maja zaokrąglone kształty, w środku jest dużo naturalnego światła, pastelowe kolory, okna z pokojów pacjentów wychodzą na piękny zadbany ogród, wewnątrz jest dużo drewna, nawet łóżka są drewniane.

Wg danych 50% pacjentów to pacjenci z przewlekłym bólem (zaawansowanym rzs, SM), pacjenci po chemioterapii (przysłani przez onkologów celem leczenia paliatywnego), pacjenci z bulimią, anoreksją, depresją. Na dole szpitala znajduje się 5 gabinetów dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci ambulatoryjni zgłaszają się z problemami jak do lekarza ogólnego (to są ostre stany infekcyjne, oraz przewlekłe choroby jak: egzema, łuszczyca, nawracające infekcje, choroby reumatyczne itd.)

Na oddziale pracuje 4 lekarzy na cały etat; 12 lekarzy w części ambulatoryjnej, 2 etaty szkoleniowe.

Przy szpitalu znajduje się apteka; nad apteka jest napis- akronim TEETH Tried Everything Else, Now Try Homeopathy (czyli jeśli spróbowałeś wszystkiego innego, teraz spróbuj homeopatii).

Zapraszam na wirtualną podróż po szpitalu homeopatycznym w Glasgow: ghh.info/tour2.html

* Królewski Homeopatyczny Szpital w Londynie (Royal London Homeopathic Hospital) jest związany z Narodowym Systemem Opieki Zdrowotnej od 1948 roku. W tym samym roku za pozwoleniem ówczesnego króla Grzegorza VI otrzymał przydomek królewski. Obecnie jest pod patronatem królowej. Jest największym centrum medycyny komplementarnej w sektorze publicznym w kraju.

W skład Królewskiego Homeopatycznego Szpitala Londynie wchodzą następujące kliniki:

 • klinika alergii, chorób środowiskowych oraz odżywiania,
 • klinika dzieci,
 • komplementarny program opieki dla pacjentów z nowotworami,
 • pediatryczna klinika homeopatyczna,
 • integracyjny komplementarny program rehabilitacji,
 • klinika chorób mięśniowo-szkieletowych,
 • klinika reumatologiczna,
 • klinika chorób skóry,
 • klinika zajmująca się pacjentami w stresie oraz z zaburzeniami nastroju,
 • klinika dla kobiet.
 • Szpital w Bristolu podaje, że zajmuje się leczeniem: chorób reumatologicznych, alergicznych, dermatologicznych, zaburzeń okresu menopauzy oraz zaburzeniami miesiączkowania, problemami przewodu pokarmowego oraz stresem i zaburzeniami.

Sally Penrose (Dyrektor Executive of the Faculty of Homeopathy) powiedziała: „Wyniki badań nad pacjentami w szpitalach homeopatycznych NHS wskazują, że średnio 70% pacjentów stwierdza pozytywne zmiany w stanie swojego zdrowia poleczeniu homeopatycznym – są to pacjenci, którzy zwykle najpierw wyczerpali wszystkie konwencjonalne możliwości leczenia i borykają się z nieznośnym cierpieniem.”

W odpowiedzi na zainteresowanie społeczne w 1982 został powołany Brytyjski Komitet Badań w Dziedzinie Medycyny Komplementarnej. W trakcie badań stwierdzono między innymi, iż medycyna komplementarna/ alternatywna przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów opieki zdrowotnej.

Szkolenie homeopatyczne

W Wielkiej Brytanii szkoleniem homeopatyczny zajmuje się Wydział Homeopatii przy Brytyjskim Stowarzyszeniu Homeopatycznym (BHA). Wydział Homeopatii został zalegalizowany aktem parlamentu brytyjskiego w 1950 roku. Brytyjskie Stowarzyszenie Homeopatyczne (British Homeopathic Association BHA) powstało w 1909 roku. Obecnie liczy 1400 członków.

Zakres działania BHA

 • prowadzenie szkoleń homeopatycznych w ramach Wydziału Homeopatii (Faculty of Homeopathy),
 • propagowanie wiedzy o zastosowaniu homeopatii,
 • wydawanie czasopisma – dwumiesięcznika „Homeopathy”. Jest to wiodące międzynarodowe homeopatycznego czasopismo, bezpłatne dla członków stowarzyszenia,
 • prowadzenie biblioteki, która mieści się w Szpitalu Homeopatycznym w Glasgow. Jest to największa biblioteka książek, czasopism homeopatycznych w UK. Wszyscy członkowie Fakultetu maja do niej bezpłatny dostęp. Ponadto biblioteka prowadzi dostęp do internetowej bazy danych zawierającej 26000 alfabetyczne ułożonych odsyłaczy do homeopatycznej literatury, niektóre posiadają streszczenia http://www.hom-inform.org organizacja seminariów oraz kongresu 2 razy do roku,
 • członkostwo w Europejskim Komitecie do Spraw Homeopatii (European Comitteee for Homeopathy).

Podyplomowe studia organizowanie przez FH odbywają się w 6 miejscach w Wielkiej Brytanii oraz 6 krajach za granicą (Portugalii, Rosji, Australli, Japonii, Irlandii i w Polsce).

W Polsce szkolenie organizowane przez BHF odbyło się 2004-2005 rok, trwało 12 dni 115 polskich lekarzy zdało egzamin i otrzymało tytuł LF Hom.

W szkoleniach mogą brać udział lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, farmaceuci, pediatrzy, weterynarze i inne osoby ustawowo związane z opieką medyczną.

Szkolenie odbywa się na trzech poziomach:

I. INTRODUCTPRY TRAINING (szkolenie wprowadzające) ———> LFHOM

II. INTERMEDIATE TRAINING (szkolenie średnio-zaawansowane) ——–>MHHOM

III. SPECIALIST TRAINING (szkolenie specjalistyczne) ———->SPECIALIST

I stopień kształcenia to szkolenie wprowadzające. Zdanie egzaminu po pierwszym stopniu oraz członkostwo w BFH upoważnia do posiadania tytułu LF HOM (czyli licencjonowany członek fakultetu homeopatycznego) Ten stopień daje podstawowe zrozumienie homeopatii. Lekarze, którzy ukończyli ten stopień mają ograniczone możliwości leczenia homeopatycznego, mogą leczyć stany ostre w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mogą prowadzić leczenia specjalistycznego. Powinni wg wytycznych ustalonych przez ECH pomoc pacjentowi otrzymać opiekę specjalistyczną. Ten tytuł nie upoważnia do leczenia skomplikowanych przypadków klinicznych. W tym podstawowym szkoleniu mogą uczestniczyć nie tylko lekarze, ale i weterynarze, pielęgniarki, dentyści. Pozostałe dwa stopnie są zarezerwowane dla lekarzy.

II stopień to szkolenie średnio-zaawansowane. Minimalny czas kształcenie, aby móc zdawać egzamin i otrzymać tytuł MF HOM to 3 lata (średnio 3-5 lat). Tytuł MF HOM wskazuje, że dany lekarz zdał egzamin członkowski Fakultetu Homeopatycznego. Lekarz z takim tytułem może leczyć skomplikowane i przewlekłe choroby i może pracować w praktyce ogólnej, specjalistycznej klinice homeopatycznej lub prowadzić prywatną praktykę. Pracuje on pod kontrola superwizora do czasu uzupełnienia wykształcenia zdania egzaminu i otrzymania tytułu specjalisty. To trwa kolejne 5 lat.

III stopień kształcenia to szkolenie, aby uzyskać tytuł specjalisty (specialist).

W ramach FH można otrzymać tytuł FF HOM (Fellowhip of faculty). Jest to honorowy tytuł dla członków, którzy mają już tytuł LF HOM, a którzy wykazali się w znaczący sposób w pracach na rzecz BFH i rozwoju szkolenia homeopatycznego.

DF HOM (Pharm) ten tytuł jest przyznawany, jeżeli ktoś zdał egzamin na wykwalifikowanego farmaceutę. Taka osoba może udzielać porad w aptece o lekach homeopatycznych, o tym jak je stosować oraz informować pacjenta, jakie są możliwości homeopatycznego leczenia

Ponadto wszyscy lekarze zgodnie z zarządzeniem ECH są zobowiązani do ciągłego doszkalania się (Continuing Professional Development CPD) po to, by utrzymać swoje homeopatyczne kwalifikacje oraz swoje członkostwo na Wydziale Homeopatycznym.

Dyplom uznany wydany przez ECH jest ważny i uznawany we wszystkich krajach członkowskich ECH.

Refundacja kosztów leczenia

Z niektórymi wyjątkami, świadczenia w zakresie medycyny naturalnej nie są refundowane przez system opieki zdrowotnej. Wyjątki obejmują leczenie szpitalne w szpitalach należących do Narodowej Opieki Zdrowotnej. Usługi świadczone przez lekarzy są refundowane w całości lub częściowo.

Wiele firm prywatnych pokrywa w całości koszty leczenia pod warunkiem, że usługi świadczone są przez lekarzy.

WĘGRY

Regulacje prawne

Od 1977 r homeopatia jest dziedziną oficjalnie uznaną na Węgrzech, brak jednak oficjalnych uregulowań odnośnie programu szkolenia.

Na Węgrzech medycyna naturalna uprawiana jest zarówno przez lekarzy jak i nie-lekarzy, ale homeopatycznie mogą leczyć tylko lekarze.

W lutym 1997 ukazały się dwa akty prawne, regulujące niektóre aspekty uprawiania medycyny naturalnej: Dekret Rządowy 40/1997 (IV 5) o medycynie naturalnej i Dekret Ministra Opieki Społecznej (V28) o niektórych aspektach praktykowania medycyny naturalnej. Te dwa dekrety jasno i oficjalnie włączają lekarzy i nie-lekarzy uprawiających medycynę naturalną do Narodowego Systemu Opieki Zdrowotnej. Dekrety weszły w życie 1 czerwca 1997.

Dekrety precyzyjnie regulują wymogi odnośnie kształcenia w zakresie medycyny komplementarnej/ alternatywnej i jej praktyki. Każda komplementarna/alternatywna dyscyplina ma sformułowane jasno wymogi edukacyjne i egzamin państwowy. Zgodnie z prawem, nie-lekarze mogą posługiwać się określonymi metodami po zdaniu egzaminu.

Artykuł 1 także określa ograniczenia do stosowania terapii komplementarnych/naturalnych. Jedynie lekarze medycyny mogą otrzymać zezwolenie na stosowanie homeopatii, medycyny chińskiej i tybetańskiej, włączając w to akupunkturę, stomatologii biologicznej, terapii oksydacyjnych, terapii neuralnej, antropozofii i biorezonansu magnetycznego.

Zarówno lekarze jak i kwalifikowani medycy mogą stosować terapie manualne. Pozostali praktycy mogą uprawiać akupresurę, masaż, refleksoterapię, bioenergoterapię, ziołolecznictwo, aurikuloterapię i konsultacje dotyczące stylu życia.

Artykuł 2 określa także legalne ramy działalności lekarzy medycyny naturalnej.

Paragraf 1 Artykułu 2 stwierdza, że lekarze medycyny odpowiedzialni są za diagnozę, planowanie terapii i prowadzenie pacjenta. Inni praktycy, nie będący lekarzami, mogą uczestniczyć w terapii na żądanie pacjenta lub gdy zwróci się do nich lekarz. Terapeuci, nie będący lekarzami medycyny, mogą praktykować bądź pod nadzorem lekarza, bądź, bardziej niezależnie, roztaczać nad pacjentem opiekę już po postawieniu diagnozy przez lekarza.

Konsultujący lekarz nie ma prawa oponować, jeśli pacjent wyrazi wolę leczenia przez praktyka medycyny naturalnej.

Artykuł 2 paragraf 2 stwierdza, że procedury medyczne nie mogą być wykonywane przez nie-lekarzy. Jeżeli pacjent znajduje się pod opieką lekarską, obowiązkiem praktyka medycyny naturalnej jest skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Artykuł 2 paragraf 3 stwierdza, iż jedynie kwalifikowani psycholodzy lub lekarze medycyny są uprawnieni do prowadzenia psychoterapii w ramach medycyny naturalnej.

Jak wynika z Artykułu 3 praktycy medycyny naturalnej są obowiązani przestrzegać tych samych zasad co lekarze, takich jak poszanowanie dóbr osobistych pacjenta, zasad etycznych oraz obowiązku prowadzenia kartoteki medycznej.

Artykuł 4 dopuszcza użycie wszelkich farmaceutyków łącznie z leczeniem komplementarnym/ alternatywnym. Te z leków homeopatycznych, które nie mają rejestracji, mogą być stosowane o ile proces rejestracji jest w toku.

Artykuł 5 nakłada na Instytut Zdrowia podlegający Ministerstwu Opieki Społecznej odpowiedzialność za wypracowanie regulacji, dotyczących szkolenia i egzaminowania praktyków medycyny naturalnej.

Zgodnie z Artykułem 7 lekarze medycyny posiadający dyplom akademicki mogą otrzymać dyplom medycyny naturalnej bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Mogą też używać tytułu „Lekarza Medycyny Naturalnej”, niemniej jednak, by otrzymać tytuł specjalisty w danej dziedzinie, muszą zdać odpowiedni egzamin. Lekarze medycyny to jedyni praktycy, którzy mogą otrzymać dyplom bez konieczności zdawania egzaminu.

Dla pozostałych egzamin jest obligatoryjny – otrzymują po jego zdaniu tytuł ” Lekarza Naturalnego”. „Lekarze Naturalni” nadzorowani są przez specjalną komisję.

WŁOCHY

We Włoszech leczenie homeopatyczne stosuje 3 mln osób tj. 5,25 % populacji. We Włoszech jest 5000 lekarzy homeopatów, 7000 farmaceutów sprzedaje leki homeopatyczne, 20 fabryk produkuje i rozprowadza leki homeopatyczne. Sprzedaż homeopatycznych produktów wzrosła z 10 bilionów lirów w 1982 roku do 120 bilionów lirów w 1994 roku.

Regulacja prawna

We Włoszech tylko lekarze mogą leczyć homeopatycznie. W tym kraju homeopatia ma długą historię. Starania o prawne uznanie homeopatii zaczęły się w połowie XIX wieku. W 1995 roku została przyjęta ustawa legislacyjna.

Szkolenie

Homeopatia jest nauczana w prywatnych szkołach m.in. we Włoskim Ośrodku Kształcenia i Dokumentacji Homeopatycznej CISDO (Centro Italiano di Studi e di Documentazione in Omeopatia), utworzonym we Włoszech w 1980 roku. Ośrodek ten proponuje szkolenia przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów, których program jest zgodny z kryteriami określonymi przez włoskie izby lekarskie.

Refundacja świadczeń

Każdy region we Włoszech ma swoje regulacje dotyczące refundacji leków i leczenia homeopatycznego.

———————————–

Źródła:

1. Raport WHO 2001: Legal Status of Complementary/Alternative Medicine – a worldwide review.

2. Stefano Maddalena, University of Neuchâtel, Switzerland: The legal status of complementary medicines in Europe.

3. Europeen Committee for Homeopathy 2005: The position of homeopathy in Europe.

4. http://www.adhom.org.uk

5. http://www.trusthomeopathy.org

6. http://www.wholehealthnow.com

7. http://www.rlhh.org.uk

8. http://www.homeopathyeurope.org

9. http://www.boiron.com

20 komentarzy do “Leczenie homeopatyczne w Unii Europejskiej

 1. Nie interesują mnie komentarze na temat sposobów testowania skuteczności homeopatii. Nie interesuje mnie odkrywanie Ameryki ani wyważanie otwartych drzwi. Ten tekst mówi o tym, że w krajach zdecydowanie bardziej cywilizowanych i kulturalnych niż Polska homeopatia jest wykładana w uczelniach medycznych i jest równoprawną metodą leczenia, a nawet są w nich szpitale homeopatyczne. Proszę pisać na temat albo wcale. Z góry dziękuję.

 2. Ok, jeśli temat dotyczy różnic w traktowaniu homeopatii w Polsce i poza nią, to zapytam o pewien przywilej jaki posiada homeopatia w Polsce (jako kontrast do wspomnianych różnic).
  W Polsce, aby dany środek trafił do aptek, najpierw ten środek musi przejść przez kilka etapów. Chodzi o sprawdzenie skuteczności, sprawdzenie efektów ubocznych i inne. Mnie interesuje sprawdzenie skuteczności. Cytat:

  „produkty lecznicze homeopatyczne, […] nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej (art. 21 ust. 7)” (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym)

  Skąd taki przywilej w Polskim prawie? Inne środki które trafiają do aptek muszą mieć dowody skuteczności.
  Czy taki przywilej nie sprawia, że do obrotu mogą trafić niedziałające środki? Obawa tutaj może być dość duża.

 3. No patrz, a myślałem, że UE jest przeciwna Homeopatii. Chyba muszę więcej wiedzy nabyć.

  To bardzo dobrze, że się robi co raz bardziej popularna, tylko mam nadzieję, że ludzie chcący kasy nie zrobią z niej syfu…

  A co do Polski i homeopatii…
  Moim zdaniem potrzeba czasu na to, żeby ludzi przejrzali i dojrzeli to co dla nich dobre. I trzeba zmienić rząd na ludzi młodszych bo większość tych „mędrców” mają zasłonięty widok na świat przez krawężnik. A takie wprowadzanie homeopatii nie jest zapewne proste, bo to przecież zmniejszenie dochodów różnych korporacji zajmującymi się sprzedażą ścierwa w aptekach. W ogóle cały ciąg strat. (strat pod kątem, że dla państwa, bo dla ludzi same korzyści).

  ZRESZTĄ! i tak kiedyś cała medycyna pójdzie w pieruny po tym jak ludzie nauczą się kontrolować materię umysłem i będą dokonywać samouleczeń wtedy kiedy im się podoba.

 4. @ Hehol: Ja też nie byłam pewna, jak wygląda sytuacja homeopatii w Europie, więc kliknęłam sobie na Google i powiem szczerze, że się zdziwiłam. Wiedziałam, że jest ona stosowana w UK i że rodzina królewska ją bardzo popiera, wiedziałam też, że w krajach skandynawskich również jest nieźle, ale nie przypuszczałam, że w Europie jest aż tak dobrze.

  Jeśli chodzi o Polskę, to obawiam się, że nie o wiek rzadu tu chodzi. Ludzie, którzy rzucili się na mnie i chcieli mnie ukatrupić z powodu poprzedniego wpisu wcale starzy nie są. To nie kwestia wieku, lecz otwartości na nieortodoksyjne myślenie.

  I tak sobie myślę, co by się stało, gdyby Big Pharma zwąchała interes i zaczęła produkcję tych leków? Obawiam się, że ceny stałyby się równie dla nich „korzystne” jak w przypadku leków, o których mówił Gary Null. A tak na marginesie, to ceny tych leków drastycznie skoczyły w górę. Kiedy mój syn był leczony z powodu kamienia w nerce, za leki płaciliśmy dosłownie grosze, większą część kosztów pochłonęła wizyta u lekarza. Teraz jest odwrotnie, lekarz bierze zaledwie 1/3 ceny leków. Byliśmy w szoku. Ale być może jest to spowodowane tą straszliwą nagonką, bo i na zachodzie działa to lobby.

  @ Adrian: nie mam pojęcia, skąd taki przepis. Nie wiedziałam w ogóle, że taki istnieje, ale skoro istnieje, to możn się domyślać, że jest to skutek ciężkich przepychanek. Jeśli chodzi o skuteczność, to nie oszukujmy się, leki alopatyczne mają praktycznie zerową skuteczność. Ludzie są leczeni, ale praktycznie nigdy nie są wyleczeni (cukrzyca, nadciśnienie, wieńcówka i inne choroby serca i mnóstwo innych dorobiły się już oficjalnego statusu „chorób nieuleczalnych”. Cukrzyca, wieńcówka i nadciśnienie są uleczalne, ale nie lekami, lecz dietą. Ja sama wyleczyłam się z nadciśnienia bez jakiejkolwiek pomocy lekarza i bez leków (nawet ziołowych), wyłącznie metodą duchowego uzdrawiania. Jak się chce, to wszystko można.

 5. Mądry człowiek nie odrzuci homeopatii jeśli jej sam nie przetestuje, podobnie ziołolecznictwa i innych pokrewnych metod.Dr Różański pisał na swojej stronie, że dziś wystarczy dłuższe wyłączenie prądu i zostaniemy bez tych rzekomo super leków, gdyż farmaceutów, którzy potrafią ukręcić sami lek jest jak na lekarstwo. On sam wraca do niektórych XIX wiecznych leków, bo są skuteczne.
  Rośnie potężne zagrożenie dla zdrowia całej planety przez katastrofę w Zat. Meksykańskiej, zajrzyjcie na ten link.
  http://www.schodamidonieba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=645:katastrofa-ekologiczna-czy-tylko-w-ameryce&catid=44:swoje&Itemid=53

 6. Jak wyglądają przeciwnicy leczenia alternatywnego w Polsce widać na przykładzie Europy. To jest przykre,ze przeciwnicy mają śmiałość atakować inaczej myślących.

  Zgadzam się ,że dużo w Polsce wykształciuchów, ale inteligencji tyle co kot napłakał, a jeżeli jest to siedzi cicho bo obawia się narazić tym inaczej myślącym, podobno lansującym postęp we wszystkich dziedzinach gdy w rzeczywistości szerzącym zaściankowość dla niewiadomego , lansowanego przez siebie, dobra.

  Najśmieszniejsze jest w tym to,że wszyscy,którzy uważają się za postępowych , działających ponoć dla dobra innych, nie znają prawdziwego słowa „RACJONALIZM”, bo zmuszanie innych do stosowania metod jedynych , słusznych, to nie racjonalizm , to DYKTATURA /korporacyjna/.

  Zgadzam się w zupełności ze wstępem do tego artykułu.

 7. Sytuacja dotycząca homeopatii w Europie zmienia się.
  „Komisja parlamentu brytyjskiego badająca sprawę homeopatii wydała końcowe oświadczenie. Parlamentarzyści biorący udział w pracach komisji zadecydowali, że National Health Service powinien zaprzestać refundacji substancji homeopatycznych oraz powinien wycofać wszelkie licencje, jakich udzielił tym substancjom. Należy tu zauważyć, że system NHS uznawał homeopatię za równoważną prawdziwej, opartej na dowodach medycynie.”

  Końcowe oświadczenie dostępne tutaj

 8. W Europie i USA wciąż odzywają się głosy małej, ale wściekle ujadającej grupy „racjonalistów” pod wodzą Randiego i Dawkinsa, domagające się zakazania tej metody leczenia, ale tam społeczeństwa mają wielowiekową tradycję bronienia swoich praw i przywilejów. U nas były zabory, a zaborcy robili co chcieli, czego skutkiem jest nasze sławne nieposłuszeństwo obywatelskie. My nie mamy szacunku dla władzy i dla prawa, u nas prawo służy do łamania. Gdzie indziej ludzie mają szacunek dla prawa, a spory załatwia się w sposób cywilizowany, przedstawiając racje obu stron przed odpowiednią komisją lub sędziami. Dlatego tam wszystko już dawno uregulowano, a my wciąż mamy dziki zachód i Meksyk.

  Dwa linki: http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66384,herezje-w-nauce-pamiec-wody
  http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66397,w-imie-nauki-glos-wolajacego-na-puszczy

 9. Coz, jak Astromaria wczesniej powiedziala, mordowano nam elite intelektualna albo musiala emigrowac z kraju w ciagu ostatnich 200 lat to i czemu sie dziwic.
  Prawde powiedziawsz, gdybym zostal w kraju i nie poznal troche swiata pewnie bym byl wlasnie tego typu „racjonalista”.
  Dopiero jak sie po swiecie widzia w jak zupelnie roznorodny sposob rozne problemy rozwiazywane sa to przechodzi szok i ten dysonans poznawczy albo go na wlasciwe tory skieruje albo… hmm.
  To wlasnie kiedys byla sila Krolestwa Polskiego a pozniej I RP… wielka roznorodnosc i TOLERANCJA dla roznych spoosobow postepowania i metod myslenia.
  Ale z czasem sie i u nas inteligencja odnowi 🙂 Tego jestem akurat pewien.
  A poniewaz Polska tak duzo z Niemiec kopiuje, to moze i pomysl z Heilpraktikerami skopiuje. Rewelacyjna sprawa. Zwlaszcza, ze jak mialem problem z bezsennoscia to mi lekaru powiedzial tutaj, ze mi moze albo leki przepisac, ktore beda dzialaly objawowo (normalne albo ziolowe) albo wyslac do takiej Uzdrawiaczki. Ciekawosc i intuicja wziely gore i okazalo sie to rewelacyjnym rozwiazaniem.
  Dowiedzialem sie wielu rzeczy, ktore robilem zle i ze moje cialo niewlasciwie traktowalem (a myslalem, ze jestem wysportowany i w formie) i po zastosowaniu odpowiednich krokow po 2 tyg nie mialem juz problemow z zasnieciem.
  A w pl to bym pewnie stal sie stalym klientem apteki.

 10. @ Mark: wszystko się zgadza, Big Pharma rządzi światem. Na zdrowiu się nie zarabia, więc potrzeba więcej nieuleczalnych chorób. Homeopatia bardzo im przeszkadza, bo odbiera pacjentów, którzy po kuracji homeopatycznej nie potrzebują więcej leków. Małymi kroczkami do celu, oni wiedzą, że kropla drąży skałę i że lepiej jest likwidować konkurencję powolutku niż jednym aktem prawnym. Dzięki temu nie rozlegnie się krzyk protestu i nie będzie awantur.

  Czym naprawdę jest Big Pharma i Codex Alimentarius wyjaśnia dr Rath

  O Codex jest tu: http://chomikuj.pl/astromaria/Codex+Alimentarius!!!

 11. @ Kornik:

  Ale z czasem sie i u nas inteligencja odnowi 🙂 Tego jestem akurat pewien.

  Jeśli oczywiście (odpukać!!!) znowu nam jej nie wymordują.

 12. A nie boicie się tego, że luka w naszym prawie może sprawić, że ktoś zły zacznie ją wykorzystywać do wprowadzania leków pseudo-homeopatycznych?
  Jeśli nie ma testów skuteczności dla homeopatii przy wprowadzaniu danego leku do aptek, to w jaki sposób klienci mają wiedzieć co tak na prawdę kupują?
  Jakiś koncern może bez problemu to wykorzystać. Może już to robią?
  Nie zdziwię się, jak w niedalekiej przyszłości zostanie rozgłoszony sukces przeciwników homeopatii bo udowodnią że kilka leków nie działa, bo będą to właśnie pseudo-leki. Albo gorzej, jak komuś stanie się krzywda przez pseudo-homeopatię.
  Musimy uważać. Ktoś w tym ma interes, aby tych testów skuteczności przy wprowadzaniu leków nie było. Komu to przeszkadza? Mam konkretne podejrzenia.
  W innych krajach też tak jest jak w Polsce? Nie podoba mi się to.

 13. Fakt, to nie wygląda dobrze. Spróbuję się dowiedzieć czegoś od fachowców. Jeśli chodzi o „udowadnianie”, że leki nie działają, to wrogowie homeopatii cały czas to robią, twierdząc wbrew dowodom, że cała homeopatia nie działa. Proste i jak widać skuteczne jeśli chodzi o propagandę w kręgach wykształciuchów.

  Są dwa rodzaje homeopatii: jedna, taka mniej profesjonalna, która twierdzi, że na daną chorobę jest dany lek (jak w alopatii) i druga, która twierdzi, że lek dobiera się ściśle do indywidualnego przypadku u konkretnego pacjenta.

  Te pierwsze leki można kupić w każdej aptece i zielarni bez recepty, zwykle stoją za szybką przy kasie. Niektórym podobno pomagają. Te leki oczywiście mogą być „lipne”.

  Te drugie przepisuje lekarz. I to lekarz z dużym doświadczeniem i praktyką. W tym drugim przypadku nie może być mowy o oszustwie, bo te leki są na receptę i za ich skuteczność odpowiada lekarz.

 14. Nav: to akutat bardoz proste -skuteczność leków homeopatycznych jest już dawnoudowodnoina i oczywista więc nie trzeba dla każdego leku oddzielnie. ze względu na to JAK homeopatia dziąła lek homeopatyczny nie może być nieskuteczny już prędzej znajdziesz tą mityczną szczepionkę która nie truje. Jedyna „nieskuteczność” leku homeopatycznyego może być jeśli jest źle dobrany no ale rtego żaden test nie pokaże bo to musi homeopata dobrac właściwie i już.

 15. Jak tak dalej pójdzie z tym szybem BP wszyscy możemy stać się ofiarami „olejowej kultury samochodowej”, bo nawet jadąc na rowerze wdychać będziemy opary ropy z USA.

 16. I jeszcze mały dopisek ze strony Komentarze (na górze bloga):

  Ponadto: mój blog nie jest areną cyrkową, w której specjalista od wyciągania królików z kapelusza wyrokuje arbitralnie o tym, co jest nauką, a co przesądem. Miejsce tego pana jest w cyrku, między małpami, a nie na naukowych salonach.

  Niezorientowanych informuję, że chodzi o Jamesa Randi.

 17. @Zofia
  „Nudysci polecaja zdrowy sposob na zycie.
  Jazda na rowerach demonstruje przeciwko niebezpiecznej olejowej kulturze samochodowej”
  Fajne zdjecie, Bog to zrozumial.BP koncern inaczej.Kiedy juz zarobia swoje,takich to oni
  chca nas zobaczyc w przyszlosci.”NA ROWERZE I Z GOLYMI TYLKAMI”

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.